I. Południowa Obwodnica Torunia

1.Podstawowe informacje
Numer projektu: PL01.06.01.01
Położenia: Toruń
2. Cel projektu
Zwiększenie ilości MŚP.; Utworzenie nowych miejsc pracy; Polepszenie transportu; Połączenie z siecią autostrada, a w rezultacie przyłączenie do sieci TEN; Polepszenie dostępności transportu w Toruniu i regionie; Usprawnienie bezpieczeństwa turystów i mieszkańców; Ochrona dziedzictwa kulturalnego i wzrost atrakcyjności turystycznej; Minimalizacja zagrożeń ekologicznych.
Projekt zakładał budowę sekcji dróg długości 12,5km jako drogi ekspresowej przeznaczonej dla ładunków 115kN/oś; Budowa 9 struktur inżynieryjnych (eskapady);Budowa 2 rozjazdów.
3. Ramy instytucjonalne:
Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Krajowych, Oddział w Bydgoszczy. Właścicielem inwestycji po zakończeniu realizacji projektu, jako administrator własności publicznej zostanie Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
4. Budżet
Całkowite nakłady =16 676 072,36EUR
Współfinansowanie Phare=10 561 687,33EUR
Współfinansowanie krajowe =6 114 385,03EUR
5. Harmonogram wdrażania
Rozpoczęcie przetargu / zgłaszania propozycji: II kwartał 2003
Rozpoczęcie działalności projektu: III kwartał 2003
Ukończenie projektu: II kwartał 2005 ? 24.11.2005.


II. Trasa tranzytowa we Włocławku

1. Informacje podstawowe
Numer projektu: PL01.06.01.02
Położenie: Gmina Włocławek
2. Cel projektu
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów przemysłowych; zwiększenie ilości firm sektora MŚP; poprawa bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych; zmniejszenie ruchu samochodowego na drodze krajowej biegnącej przez centrum miasta; ochrona środowiska; poprawa dostępu (komunikacyjnego) do regionu poprzez zapewnienie spójności dróg tranzytowych z autostradami.
1500mb nowej drogi krajowej z włączeniem do ul Chopina i ul. Kruszyńskiej, (na długości nowego odcinka obiekt inżynierski z torami kolejowymi ? 2 pasy jezdni o szerokości 7 m oddzielone pasem zieleni oraz jednostronny chodnik o szerokości 5m); dwa zmodernizowane skrzyżowania ul. Kruszyńskiej ( drogi krajowej nr 62).
3. Ramy instytucjonalne:
Beneficjentem projektu jest gmina miasta Włocławek. Po zakończeniu projektu, jego produkty ? nowy odcinek drogi z wiaduktem i zmodernizowane skrzyżowania przekazane zostaną do utrzymania i ochrony Miejskiemu Zarządowi Dróg we Włocławku, który będzie odpowiedzialny za jego zarządzanie i utrzymanie.
4. Budżet
Całkowite nakłady =6 210 837,34EUR
Współfinansowanie Phare=3 340 361,25EUR
Współfinansowanie krajowe=2 870 476,09EUR
5. Harmonogram wdrażania
Rozpoczęcie przetargu / zgłaszania propozycji: II kwartał 2003
Rozpoczęcie działalności projektu: I kwartał 2004
Ukończenie projektu: IV kwartał 2005 ? 20.10.2005 roku.


III. Centrum Transferu Technologii (CTT) Toruń
1. Informacje podstawowe
Numer projektu: PL01.06.01.03
Położenie: Toruń
2. Cel projektu
Zwiększenie sprawności wdrażania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce, poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, wspieranie tworzenia i ekspansji małych i średnich firm, w szczególności takich, które wprowadzają innowacje technologiczne, kształtowanie postaw innowacyjnych, tworzenie społeczeństwa informacyjnego. W wyniku realizacji projektu powstał budynek przemysłowo-szkoleniowy o powierzchni 2490m? oraz budynek technologiczny 2490m?.
3. Ramy instytucjonalne:
Beneficjentem projektu jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, która po zakończeniu projektu staje się właścicielem inwestycji.
4. Budżet
Całkowite nakłady =1 864 471,07EUR
Współfinansowanie Phare =1 296 592,42EUR
Współfinansowanie krajowe =699 561,58EUR
5. Harmonogram wdrażania
Rozpoczęcie przetargu / zgłaszania propozycji: II kwartał 2003
Rozpoczęcie działalności projektu: III kwartał 2003
Ukończenie projektu: II kwartał 2005 ? 14.11.2005 rok.
Toruński Park Technologiczny - Centrum Transferu Technologii - link


IV. Rozwój turystyki wokół Jeziora Gopło

1. Informacje podstawowe
Numer projektu: PL01.06.01.04
Położenie: gminy ? członkowie Stowarzyszenia Gmin Rejonu Basenu jeziora Gopło (Dobre, Jeziora Wielkie, Kruszwica, piotrków Kujawski, Strzelno i Radziejów)
2. Cel projektu
Zwiększona atrakcyjność inwestycyjna; utworzenie gospodarstw agroturystycznych utworzenie nowych, stałych miejsc pracy, ochrona istniejących miejsc pracy; wzrost aktywności turystycznej terenów; polepszenie środowiska naturalnego, w szczególności jakości jeziora Gopło. Inwestycja polegała na budowie 85 230m sieci kanalizacyjnej oraz stacji pomp o objętości 1730m? na dzień.
3. Ramy instytucjonalne:
Właścicielem i beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Basenu Jeziora Gopło.
4. Budżet
Całkowite nakłady =4 579 962,20EUR
Współfinansowanie Phare =3 142 471,65EUR
Współfinansowanie krajowe =1 191 959,82EUR
5. Harmonogram wdrażania
Rozpoczęcie przetargu / zgłaszania propozycji: II kwartał 2003
Rozpoczęcie działalności projektu: IV kwartał 2003.
Ukończenie projektu: I kwartał 2005 ? 15.12.2004 roku.


V. Park przemysłowy - Solec Kujawski
1. Informacje podstawowe
Numer projektu: PL01.06.01.05
Położenie: Solec Kujawski
2. Cel projektu
Zwiększona atrakcyjność inwestycyjna; zwiększony kapitał inwestycyjny w gminie; zwiększona ilość MŚP; podtrzymanie miejsc pracy stworzonych w regionie; wzrost dochodu beneficjenta; mniejsza ilość osób korzystających z pomocy socjalnej.
Projekt zakładał utworzenie inkubatora biznesowego, który skupi się na wdrażaniu i promowaniu nowych technologii. W wyniku realizacji projektu powstał rozwinięty, nie zagospodarowany obszar 30ha, składający się z: 5km instalacji wodnej, 2km systemu odwadniającego (woda deszczowa), podoczyszczalnia wody deszczowej, 1,5km systemu kanalizacji sanitarnej, 2,5km linia energetyczna, 4km instalacja gazowa, 2km drogi przemysłowej (drogi wewnętrzne dla ruchu na terenie), wybudowanie terminali dla transportu ciężarowego.
3. Ramy instytucjonalne:
Właścicielem terenu i beneficjentem projektu jest Miasto i Gmina Solec Kujawski.
4. Budżet
Całkowite nakłady =3 603 027,58EUR
Współfinansowanie Phare=2 581 652,47EUR
Współfinansowanie krajowe =1 021 375,11EUR
5. Harmonogram wdrażania
Rozpoczęcie przetargu / zgłaszania propozycji: II kwartał 2003
Rozpoczęcie działalności projektu: IV kwartał 2003
Ukończenie projektu: III kwartał 2005 - 19.01.2005 roku.
Park przemysłowy-Solec Kujawski - link