Raport roczny o stanie realizacji Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku budżetowym 2004
plik do pobrania

Zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w roku budżetowym 2004
plik do pobrania

Informacja o wydatkowaniu w 2004 roku środków z budżetu państwa na zadania objęte kontraktem
plik do pobrania

Informacja - województwo kujawsko-pomorskie
plik do pobrania

 


Kontrakt Wojewódzki w 2006 r.

Dnia 4 lipca 2006 roku podpisane zostało Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2005-2006, pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które określiło wysokość środków finansowych przeznaczonych przez stronę rządową i samorządową w 2006 r. na realizację działań objętych kontraktem wojewódzkim. Dnia 22 grudnia 2006 r. podpisano kolejne Oświadczenie Stron Kontraktu.

W ramach kontraktu w 2006 roku realizowane były 3 inwestycje wieloletnie, tj. "Rozbudowa i modernizacja Szpitala Dziecięcego w Toruniu?, ?Budowa Szpitala Miejskiego w Grudziądzu? oraz ?Budowa Opery Nova w Bydgoszczy?, wybrane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/197/06 z dnia 02.03.2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany kontraktu wojewódzkiego dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2005-2006.

Kontrakt wojewódzki dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2005-2006, w 2006 r. przewidywał współfinansowanie inwestycji środkami dotacji z budżetu państwa w wysokości 21.232.312,00 zł oraz środkami Samorządu Województwa w wysokości 27.528.910,00 zł, z tego:
? 16.300.000,00 zł dotacji z budżetu państwa na kontynuację 2 inwestycji wieloletnich w ramach Działania 1.2. Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców;
? 4.932.312,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację 1 projektu w ramach Działania 4.5. Wzmocnienie pozycji kulturalnej regionu w skali kraju i międzynarodowej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski podpisał 1 umowę wykonawczą oraz 5 aneksów do umów na łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 21.232.312,00 zł (100 % kwoty planowanej) oraz wkład własny Samorządu Województwa w wysokości
27.528.910,00 zł (100 % kwoty planowanej).

W ramach Kontraktu w 2006 r. zrealizowano 3 projekty, w tym:
? 2 projekty z Działania 1.2. Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców ? kontynuacja inwestycji wieloletnich, na łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 16.300.000,00 zł;
? 1 projekt z Działania 4.5. Wzmocnienie pozycji kulturalnej regionu w skali kraju i międzynarodowej, na łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 4.919.192,96 zł oraz wkładzie własnym Samorządu Województwa w wysokości 27.455.688,17 zł.

W przypadku projektu pn. ?Budowa Opery Nova w Bydgoszczy? uzyskano oszczędności w kwocie 86.340,87 zł, z tego 13.119,04 zł ze strony budżetu państwa i 73.221,83 zł ze strony Samorządu Województwa.

Ogółem współfinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa wyniosło 21.219.192,96 zł, co stanowi 99,94 % dotacji planowanej i przyznanej w umowach.

Kontrakt Wojewódzki w 2005 r.

Kontrakt wojewódzki dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2005-2006, w 2005 r. przewidywał współfinansowanie inwestycji środkami dotacji z budżetu państwa w wysokości 17.110.918,14 zł oraz środkami własnymi beneficjentów w wysokości 1.614.480,73 zł, z tego:
? 15.000.000,00 zł dotacji z budżetu państwa na kontynuację 2 inwestycji wieloletnich w ramach Działania 1.2. Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców;
? 2.110.918,14 zł dotacji z budżetu państwa na realizację 18 projektów z Działania 1.1. Poprawa dostępności kształcenia mieszkańców regionu.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski podpisał 20 umów wykonawczych o dofinansowanie tych zadań środkami budżetu państwa oraz 14 aneksów do umów na łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 17.023.865,05 zł (99,49 % kwoty planowanej) oraz wkład własny beneficjentów w wysokości 1.561.624,11 zł (96,73 % kwoty planowanej). Oszczędności poprzetargowe projektów realizowanych w ramach kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. wyniosły ogółem 139.909,71 zł, z tego 87.053,09 zł dotacji z budżetu państwa oraz 52.856,62 zł udziału własnego beneficjentów. Przeprowadzono 20 kontroli problemowych realizacji zadań.

W ramach Kontraktu zrealizowano 19 projektów, w tym:
? 2 projekty z Działania 1.2. Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców ? kontynuacja inwestycji wieloletnich, na łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 14.998.212,75 zł;
? 17 projektów z Działania 1.1. Poprawa dostępności kształcenia mieszkańców regionu, na łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.831.865,68 zł, przy udziale własnym beneficjentów w wysokości 1.275.624,11 zł, z czego Samorząd Województwa wniósł 207.435,13 zł, pozostali beneficjenci 1.068.188,98 zł. Ogółem współfinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa wyniosło kwotę 16.830.078,43 zł, co stanowi 98,36 % dotacji planowanej i 98,86 % dotacji przyznanej w umowach. Projekt pt. "Prace modernizacyjno-remontowe w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy", na który planowana dotacja z budżetu państwa wynosiła 193.787, 00 zł, nie został zrealizowany na skutek problemów beneficjenta z wyłonieniem wykonawcy projektu.


Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2005-2006
dokument do pobrania

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowum Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206)
dokument do pobrania


Sprawozdanie kwartalne z przebiegu realizacji kontraktu składane przez beneficjenta do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
plik do pobrania

Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego
plik do pobrania

Nowy wzór "Kontraktu wojewódzkiego dla województwa" razem z trzema załącznikami do niego, który obejmuje m.in. działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006; Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 99, poz. 672)
treść rozporządzenia

 

Zakończył się proces podpisywania umów na realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2008. W tym okresie realizowanych będzie pięć zadań wśród których znajdują się dwie inwestycje wieloletnie (Rozbudowa i modernizacja Szpitala Dziecięcego w Toruniu oraz Budowa Szpitala Miejskiego w Grudziądzu).
Wartość całkowita podpisanych umów wynosi 72 744 598 zł, z czego 63 968 000 zł to środki pochodzące z budżetu państwa.

W ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2013 realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

1. Remont i modernizacja drogi krajowej nr 1 w granicach Miasta Włocławek. Wartość całkowita inwestycji: 9 450 000 zł w tym dotacja z budżetu państwa: 9 000 000 zł , środki własne: 450 000 zł.
2. Modernizacja Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku Filii Centrum o­nkologii we Włocławku. W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane, zakupione zostanie także wyposażenie oraz sprzęt medyczny. Wartość całkowita inwestycji: 8 337 265,28 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 5 000 000 zł, środki samorządu województwa: 3 300 000 zł, środki własne podmiotu: 37 265,28 zł.
3. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. W ramach zadania wybudowane zostanie ogrodzenie z elektronicznym systemem wykrywania naruszenia chronionego obszaru, zakupione zostaną urządzenia do kontroli bagażu oraz sprzęt niezbędny do pełnego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wartość całkowita inwestycji: 19 957 333 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa: 14 968 000 zł, środki własne podmiotu: 4 989 333 zł.
4. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Dziecięcego w Toruniu. W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlano-montażowe polegające na modernizacji istniejących obiektów i budowie pawilonu medycznego obsługi. Zakupiony zostanie sprzęt i urządzenia medyczne. Wartość całkowita realizowanego zadania 11 000 000 zł. Przedsięwzięcie będzie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.
5. Budowa Szpitala Miejskiego w Grudziądzu. W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane, instalacyjno-sanitarne, instalacyjno-elektryczne, instalacyjno-gazowe w budynku A (blok łóżkowy) Wartość całkowita realizowanego zadania 24 000 000 zł. Przedsięwzięcie będzie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.


Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2007-2008)
plik do pobrania


Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658)
treść ustawy

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 984)
treść ustawy