W dniu 15 stycznia br. Komitet Europejski Rady Ministrów zatwierdził "Procedurę przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej części A i B (część 83 poz. 8) w roku 2008 na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie". Część C rezerwy zostanie określona w osobnej procedurze, przygotowanej przez ministra właściwego ds.rozwoju regionalnego. W związku z dużym zróżnicowaniem kategorii, które mogą być objęte wsparciem finansowym, procedura rezerwy wyodrębnia trzy tryby ubiegania się o środki w ramach następujących części:

  • część A dotyczy zadań związanych z realizacją projektów Phare i Transition Facility. Przyjęta procedura rezerwy na rok 2008 proponuje odejście od stosowanego w latach ubiegłych trybu opiniowania przez Komitet Europejski Rady Ministrów wniosków składanych do tej części. Wynika to między innymi z wyłączenia z rezerwy działań dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz promocji członkowstwa w UE, tj. zadań znajdujących się w obszarze zainteresowania KERM. Wnioski dotyczące przedsięwzięć zakwalifikowanych do części A opiniowane będą przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (PAO), który reprezentuje instytucję odpowiedzialną za realizację programu, w ramach którego finansowane jest dane przedsięwzięcie
  • część B związana jest z finansowaniem Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE, funduszy w ramach działu 3a budżetu UE Programu ogólnego ?Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi? a także rozliczeniem projektów wdrażanych w ramach programu SAPARD oraz Instrumentu Finansowego Schengen. Wnioski przekazywane będą bezpośrednio do Ministra Finansów. W części B nie przewiduje się zapewnień finansowania
  • część C dotyczy przedsięwzięć realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Transeuropejskiej Sieci Transportowej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego a także kontraktów wojewódzkich. Pozostawałaby o­na w gestii Ministra Finansów oraz Ministra Rozwoju Regionalnego. Szczegółowa lista kategorii zadań, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach części C zostanie określona w osobnej procedurze, przygotowanej przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

Rezerwa celowa (część 83, poz. 8 budżetu państwa) na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie
plik do pobrania

Załącznik 1a - współfinansowanie PHARE TF - plik do pobrania
Załącznik 1b - koszty operacyjne PHARE i TF - plik do pobrania
Załącznik 1c - współfinansowanie WPR - plik do pobrania
Załącznik 1d - rozliczenie Schengen - plik do pobrania
Załącznik 1e - pokrycie różnic kursowych - plik do pobrania
Załącznik 1f - zapewnienie dofinansowania Phare i TF - plik do pobrania
Załącznik 1g - projekty działu budżetu 3A - plik do pobrania
Załącznik 1h - rozliczenie Schengen -plik do pobrania

Termin składania wniosków:

  • 10 października 2008r. dla wniosków dotyczących uruchomienia środków na zadania zakwalifikowane do części A,
  • 5 grudnia 2008r. w przypadku wniosków o zapewnienie finansowania zadań w ramach części A,
  • 3 października 2008r. dla wniosków związanych z pokryciem potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE (część B),
  • 17 grudnia 2008r. w przypadku finansowania Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
  • 5 listopada 2008r. dla pozostałych kategorii zadań zaliczonych do części B.
 
Informacja o rezerwie celowej budżetu państwa część 83, poz. 8 w 2007r.

W dniu 21 lutego 2007r. Komitet Europejski Rady Ministrów zatwierdził ?Procedurę przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej (część 83, poz. 8) w 2007r. na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie, w tym: 12 mln zł na budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej ? Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, na budowę i modernizację lotnisk regionalnych do 100 mln zł.

Ww. Procedura jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (www.ukie.gov.pl, zakładka:ukie).

 

W dniu 27 stycznia 2006r. Komitet Europejski Rady Ministrów zatwierdził ?Procedurę przyznawania środków z rezerwy celowej na integrację europejską w tym: współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, funduszy pochodzących z budżetu UE, w tym inwestycji w infrastrukturę kolejową realizowanych przez PKP PLK S.A i drogi krajowe, realizacji programów z Instrumentu Finansowego Schengen, oraz pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE (część 83, poz. 10 budżetu państwa). Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2006 w ramach ww. rezerwy do dyspozycji pozostaje kwota 4 627 500 000 zł.

W związku z dużym zróżnicowaniem kategorii, które mogą być objęte wsparciem finansowym z powyższej rezerwy procedura rezerwy wyodrębnia cztery tryby ubiegania się o środki w ramach następujących części:
- część A dotyczy zadań związanych z członkostwem Polski w UE oraz z realizacją projektów Phare i Transition Facility,
- część B związana ze współfinansowaniem instrumentów adresowanych do rolnictwa oraz wydatkami związanymi z realizacją zadań dotyczących dostosowania do wymogów Instrumentu Finansowego Schengen. Znalazły się w tej części także takie kategorie wydatków, jak pokrycie różnic kursowych powstających przy realizacji programów finansowanych z UE, wydatki związane z interwencją rynkową oraz wydatki związane z realizacją art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (dotyczy kosztów audytu zewnętrznego wdrażania EFOiGR),
- część C przeznaczona jest na wsparcie operacji strukturalnych (poza ZPORR), instrumentów finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), projektów realizowanych w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) a także w wyjątkowych przypadkach wydatki związane z przygotowaniem projektów do finansowania w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz związane z rozliczeniem różnic kursowych w projektach, których beneficjentami są podmioty administracji publicznej,
- część D stanowi rezerwę pozostającą w dyspozycji Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

Pierwszy zaproponowany obszar (część A) podlega znanemu, stosowanemu od kilku lat systemowi decyzyjnemu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.
W obszarze opisanym w ramach części B wnioski przekazywane będą bezpośrednio do Ministra Finansów bez konieczności uzyskiwania rekomendacji KERM.
W ramach części C wnioski będą przesyłane do Ministra Rozwoju Regionalnego i z jego akceptacją będą przekazywane do Ministra Finansów. W części tej wyróżniono dodatkowo cztery tryby składania wniosków: dla funduszy strukturalnych, dla Funduszu Spójności, dla TEN-T oraz dla EOG i NMF.

Procedura zakłada, że za podział środków dostępnych w rezerwie pomiędzy poszczególne części, a także za zmiany powyższej alokacji w ciągu roku budżetowego odpowiedzialny będzie Komitet Europejski Rady Ministrów.

Procedura rezerwy celowej część 83, poz. 10 na rok 2006 wraz z załącznikiem nr 2
plik do pobrania
plik załącznika nr 2 do pobrania


Wnioski do rezerwy celowej budżetu państwa 2006

Załącznik Nr 1A - współfinansowanie Phare TF
plik do pobrania

Załącznik Nr 1B - współfinansowanie Sapard
plik do pobrania

Załącznik Nr 1C - koszty operacyjne Phare oraz Transition Facility
plik do pobrania

Załącznik Nr 1D - współfinansowanie WPR
plik do pobrania

Załącznik Nr 1E - koszty członkostwa
plik do pobrania

Załącznik Nr 1F - Schengen 25.01
plik do pobrania

Załącznik Nr 1G - promocja
plik do pobrania

Załącznik Nr 1H - współfinansowanie SPO, EQUAL, FS, NMF, EOG oraz koszty operacyjne
plik do pobrania

Załącznik Nr 1I - pokrycie różnic kursowych
plik do pobrania

Załącznik Nr 1J - wspołfinansowanie Funduszu Spójności
plik do pobrania

Załącznik Nr 1K - zapewnienie dofinansowania Phare TF
plik do pobrania

Załącznik Nr 1L - zapewnienie finansowania projektów w ramach Schengen II
plik do pobrania

Załącznik Nr 1M - dofinansowanie SPO, PW Equal II
plik do pobrania

Załącznik Nr 1N - zapewnienie dofinansowania Funduszu Spójności II
plik do pobrania

 

Informacja o rezerwie celowej budżetu państwa na integrację europejską (część 83, poz. 10) w roku 2005
plik do pobrania


Wnioski o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa:
załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 1c

załącznik nr 1d

załącznik nr 1e

załącznik nr 1f

załącznik nr 1g

zalącznik nr 1h

załącznik nr 1i

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz instytucji zarządzających Programami Operacyjnymi, Funduszem Spójności oraz Inicjatywą EQUAL oraz Instytucji Pośredniczących dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
plik do pobrania