Kierownictwo Wydziału:
Dyrektor – Krzysztof Smoczyk
pokój 111e, XI piętro
tel. (052) 34-97-400
fax (052) 34-97-402
e-mail: ksmoczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl
Informacje na temat wdrażania ZPORR:
Przemysław Wojciechowski
pokój 101b, X piętro
tel. (052) 349 77 36
fax (052) 349 77 42
e-mail: pwojciechowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Struktura i zadania WCFE

W dniu 5 października br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Aneks Nr 3 do Listy zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie dodatkowo 2 projektów w ramach puli środków przeznaczonych na realizację Programu w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2011.
Są to ostatnie projekty, które otrzymają dofinansowanie w bieżącym roku. Ogółem w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2011 realizowanych jest 50 zadań -  15 z nich dotyczy dróg powiatowych, a 35 gminnych.

Aneks Nr 3 do listy B zakwalifikowanych wniosków - drogi gminne
plik do pobrania

 

 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (5 października 2011 r.) zakończył się nabór wniosków na rok 2012 w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych  Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność- Rozwój.

Na ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września br., do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęły 53 wnioski na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości  32.406.725,95 zł. W tej liczbie, 15 wniosków zostało złożonych przez powiaty - na łączną kwotę dofinansowania: 12.923.625,50 zł, a 38 przez gminy (łączna kwota dofinansowania: 19.483.100,45 zł).

Na realizację Programu w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2012 planuje się przeznaczyć środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 12.042.000,00 zł.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone i ocenione przez Komisję powołaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Do dnia 31 października br. Wojewoda ogłosi wstępną listę rankingową, do której wnioskodawcy w ciągu 14 dni będą mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia. Do dnia 30 listopada br. zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa, a do 20 grudnia br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdzi ostatecznie listę zakwalifikowanych wniosków.

 

W dniu 20 września br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził Regulamin pracy Komisji do spraw oceny zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Załączniki do ww. regulaminu - Arkusz oceny formalnej oraz Arkusz oceny merytorycznej zawierają szczegółowe kryteria oceny wniosków. 

Regulamin pracy Komisji do spraw oceny zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania
Załącznik nr 1 - Arkusz oceny formalnej
plik do pobrania
Załącznik nr 2 - Arkusz oceny merytorycznej
plik do pobrania

Zarządzenie Nr 331/2011 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania