Zgodnie z zasadami programowania Funduszy Strukturalnych zostało przygotowane Uzupełnienie ZPORR. Dokument ten został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w artykule 18 Rozporządzenia Rady UE nr 1260 z dnia 12 czerwca 1999 r., wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych. Jako punkt wyjścia zachowano zgodność dokumentu z założeniami zawartymi w ZPORR oraz aktualnymi kierunkami polityki regionalnej UE i Polski. Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Rady Europejskiej nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999 r. Uzupełnienie Programu jest to dokument wdrażający strategię i priorytety programu, zawierający szczegółowe informacje na poziomie działań, opracowany przez kraj członkowski.
Uzupełnienie ZPORR zawiera przede wszystkim dokładne i usystematyzowane opisy działań. W Uzupełnieniu ZPORR zawarte są szczegółowe informacje dotyczące:
-celów działań,
-sposobów ich realizacji,
-opisu kryteriów wyboru projektów,
-typu beneficjentów końcowych,
-wielkości i form pomocy,
-poziomu współfinansowania projektów z uwzględnieniem udziału środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków publicznych,
-wskaźników monitorowania oraz
-trybu rozpatrywania wniosków.
Prace nad przygotowaniem Uzupełnienia ZPORR prowadzone były w Departamencie Kontraktów Wojewódzkich i Programów Pomocowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W celu wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie Uzupełnienia ZPORR, powstały zespoły zadaniowe, składające się: z przedstawicieli zainteresowanych resortów, reprezentantów: urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich oraz innych instytucji. Powołano 11 zespołów roboczych (w tym 2 horyzontalne: zespół ds. monitoringu i zespół ds. finansów), które dokonały szczegółowej analizy 15 działań przewidzianych do realizacji w ramach ZPORR.
Wsparcia w pracach nad Uzupełnieniem ZPORR udzielali także eksperci francuscy w ramach programu Twinning Phare PL 2001/IB/OT-04.

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

dokument do pobrania


Jednolita wersja Uzupełnienia ZPORR 2004-2006 ze zmianami wprowadzonymi na posiedzeniach Komitetu Monitorującego w dniach 17 marca 2006r. i 14 czerwca 2006r. UWAGA: Ujednolicona wersja Uzupełnienia ZPORR jest wersją roboczą.
dokument do pobrania

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z sześciu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Dokument został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w artykule 18 Rozporządzenia Rady UE nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999 r., wprowadzającego ogólne przepisy funduszy strukturalnych.

Przedstawione w programie wybory strategiczne są zgodne z kierunkami określonymi w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006 (NSRR) , natomiast zasady wdrażania programu opierają się na regulacjach funduszy strukturalnych UE oraz na krajowych regulacjach dotyczących finansów publicznych, pomocy publicznej i podziału odpowiedzialności w prowadzeniu i realizacji polityki regionalnej pomiędzy rządem a samorządami terytorialnymi. ZPORR jest bardzo ważnym instrumentem realizacyjnym strategii gospodarczej, w której polityka regionalna jest jednym z głównych obszarów oddziaływania państwa, zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i dalszego umacniania na drodze prawnej i finansowej procesów decentralizacji zarządzania państwem.

W oparciu o analizę cech społeczno-gospodarczych województw w Polsce, w kontekście polityki spójności społeczno-ekonomicznej całej Wspólnoty, sformułowane zostały cele i strategie zmierzające do ich osiągnięcia. ZPORR określa również spodziewane efekty realizacji programu w przebiegu procesów rozwojowych, wskazuje kierunki i wielkość planowanego zaangażowania środków funduszy strukturalnych oraz określa sposób koordynacji i wdrażania pomocy strukturalnej w całym okresie realizacji programu.

Proponowane w ramach programu kierunki interwencji i działania wynikają z kierunków i wstępnej oceny efektywności interwencji o charakterze regionalnym, podejmowanej w latach 2000-2003 w ramach realizacji Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju (WNPR), w szczególności - programu rozwoju regionalnego Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare SSG) i programu współpracy przygranicznej Phare-Crossborder, a także kontraktów wojewódzkich realizowanych od 2001 r. na podstawie Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.

ZPORR został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS) w ścisłej współpracy z samorządami wszystkich województw. Proponowane cele, priorytety i działania obejmują terytorium całego kraju, jednakże wielkość środków finansowych przeznaczona na ich realizację jest zróżnicowana przestrzennie i zależy od sytuacji i struktury społeczno-gospodarczej województw oraz realizowanej strategii rozwoju.

Na etapie wdrażania ZPORR będzie zarządzany na poziomie krajowym przez MGPiPS, co zapewni koordynację i jednolite stosowanie ustalonych reguł. Jednocześnie większość zadań realizacyjnych zostanie powierzona podmiotom regionalnym tj. Urzędom Marszałkowskim w zakresie identyfikacji projektów oraz Urzędom Wojewódzkim w zakresie kontroli, monitorowania, weryfikacji i potwierdzania płatności. Rozwiązanie takie ma charakter przejściowy, tzn. po nabyciu przez wszystkie podmioty doświadczeń i sprawności administracyjnej w realizacji działań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w UE, począwszy od 2007 r. nastąpi pełne przeniesienie odpowiedzialności za przygotowanie i realizację regionalnych programów rozwojowych na poziom samorządów wojewódzkich.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
dokument do pobrania