W dniu 27 stycznia 2006r. Komitet Europejski Rady Ministrów zatwierdził ?Procedurę przyznawania środków z rezerwy celowej na integrację europejską w tym: współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, funduszy pochodzących z budżetu UE, w tym inwestycji w infrastrukturę kolejową realizowanych przez PKP PLK S.A i drogi krajowe, realizacji programów z Instrumentu Finansowego Schengen, oraz pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE (część 83, poz. 10 budżetu państwa). Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2006 w ramach ww. rezerwy do dyspozycji pozostaje kwota 4 627 500 000 zł.

W związku z dużym zróżnicowaniem kategorii, które mogą być objęte wsparciem finansowym z powyższej rezerwy procedura rezerwy wyodrębnia cztery tryby ubiegania się o środki w ramach następujących części:
- część A dotyczy zadań związanych z członkostwem Polski w UE oraz z realizacją projektów Phare i Transition Facility,
- część B związana ze współfinansowaniem instrumentów adresowanych do rolnictwa oraz wydatkami związanymi z realizacją zadań dotyczących dostosowania do wymogów Instrumentu Finansowego Schengen. Znalazły się w tej części także takie kategorie wydatków, jak pokrycie różnic kursowych powstających przy realizacji programów finansowanych z UE, wydatki związane z interwencją rynkową oraz wydatki związane z realizacją art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (dotyczy kosztów audytu zewnętrznego wdrażania EFOiGR),
- część C przeznaczona jest na wsparcie operacji strukturalnych (poza ZPORR), instrumentów finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), projektów realizowanych w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) a także w wyjątkowych przypadkach wydatki związane z przygotowaniem projektów do finansowania w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz związane z rozliczeniem różnic kursowych w projektach, których beneficjentami są podmioty administracji publicznej,
- część D stanowi rezerwę pozostającą w dyspozycji Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

Pierwszy zaproponowany obszar (część A) podlega znanemu, stosowanemu od kilku lat systemowi decyzyjnemu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.
W obszarze opisanym w ramach części B wnioski przekazywane będą bezpośrednio do Ministra Finansów bez konieczności uzyskiwania rekomendacji KERM.
W ramach części C wnioski będą przesyłane do Ministra Rozwoju Regionalnego i z jego akceptacją będą przekazywane do Ministra Finansów. W części tej wyróżniono dodatkowo cztery tryby składania wniosków: dla funduszy strukturalnych, dla Funduszu Spójności, dla TEN-T oraz dla EOG i NMF.

Procedura zakłada, że za podział środków dostępnych w rezerwie pomiędzy poszczególne części, a także za zmiany powyższej alokacji w ciągu roku budżetowego odpowiedzialny będzie Komitet Europejski Rady Ministrów.

Procedura rezerwy celowej część 83, poz. 10 na rok 2006 wraz z załącznikiem nr 2
plik do pobrania
plik załącznika nr 2 do pobrania


Wnioski do rezerwy celowej budżetu państwa 2006

Załącznik Nr 1A - współfinansowanie Phare TF
plik do pobrania

Załącznik Nr 1B - współfinansowanie Sapard
plik do pobrania

Załącznik Nr 1C - koszty operacyjne Phare oraz Transition Facility
plik do pobrania

Załącznik Nr 1D - współfinansowanie WPR
plik do pobrania

Załącznik Nr 1E - koszty członkostwa
plik do pobrania

Załącznik Nr 1F - Schengen 25.01
plik do pobrania

Załącznik Nr 1G - promocja
plik do pobrania

Załącznik Nr 1H - współfinansowanie SPO, EQUAL, FS, NMF, EOG oraz koszty operacyjne
plik do pobrania

Załącznik Nr 1I - pokrycie różnic kursowych
plik do pobrania

Załącznik Nr 1J - wspołfinansowanie Funduszu Spójności
plik do pobrania

Załącznik Nr 1K - zapewnienie dofinansowania Phare TF
plik do pobrania

Załącznik Nr 1L - zapewnienie finansowania projektów w ramach Schengen II
plik do pobrania

Załącznik Nr 1M - dofinansowanie SPO, PW Equal II
plik do pobrania

Załącznik Nr 1N - zapewnienie dofinansowania Funduszu Spójności II
plik do pobrania