Kierownictwo Wydziału:
Dyrektor – Krzysztof Smoczyk
pokój 111e, XI piętro
tel. (052) 34-97-400
fax (052) 34-97-402
e-mail: ksmoczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl
Informacje na temat wdrażania ZPORR:
Przemysław Wojciechowski
pokój 101b, X piętro
tel. (052) 349 77 36
fax (052) 349 77 42
e-mail: pwojciechowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Struktura i zadania WCFE
Informujemy, iż zgodnie z Harmonogramem realizacji programu zawartym w uchwale ustanawiającej  NPPDL 2008-2011, rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji w roku 2011  powinno nastąpić do dnia 31.03.2011 r.
Po podpisaniu umowy z wykonawcą prosimy o przesłanie na adres Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich tutejszego Urzędu (poczta, faks: 052 3497402) następujących dokumentów, które są niezbędne do przygotowania umowy i jednocześnie stanowić będą załączniki do niej:
1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z wykonawcą wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy z wykonawcą,
2. dokumenty poświadczające zabezpieczenie środków własnych Beneficjenta przeznaczonych na realizację zadania objętego dofinansowaniem (odpis uchwały budżetowej, umowy partnerskie, itp.).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministra Finansów województwo kujawsko-pomorskie  otrzymało kwotę 58 895 000 zł na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011  w roku 2011. Pokrywa ona w całości zobowiązania budżetu państwa dotyczące projektów wybranych do realizacji w  bieżącym roku. W najbliższym czasie dokonany zostanie podział ww. kwoty dotacji pomiędzy jednostki, których wnioski zakwalifikowały się  do dofinansowania, o czym  niezwłocznie Państwa poinformujemy.

 

Ponad 347 km dróg powiatowych i gminnych  zostało wybudowanych,  przebudowanych lub wyremontowanych w województwie kujawsko-pomorskim dzięki wsparciu z budżetu państwa w ramach dwóch dotychczas zakończonych edycji  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Na realizację całego Programu w województwie kujawsko-pomorskim (edycja 2009, 2010 i 2011) przeznaczono z budżetu państwa łączną kwotę w wysokości 180 290 000,00 zł. Zainteresowanie programem ze strony beneficjentów przerosło oczekiwania. Suma zapotrzebowania na dofinansowanie z budżetu państwa na jaką złożono wnioski w ramach trzech konkursów znacznie przekroczyła dostępny limit i wyniosła 379 950 300,27 zł. 
W ramach dotychczas zakończonych dwóch edycji programu (2009 i 2010) w województwie kujawsko-pomorskim dofinansowano z budżetu państwa 115 projektów  na łączną kwotę 120 914 609,35 zł, przy wkładzie własnym wnioskodawców wynoszącym 138 899 268,16 zł. Pozwoliło to zrealizować inwestycje o łącznej długości 347,226 km, z czego 201,624 km dotyczyło dróg powiatowych (przebudowa: 191,485 km, remont: 10,139 km), a 145,602 km dróg gminnych (przebudowa: 113,541 km, budowa: 27,145 km , remont: 4,916 km).


Edycja 2009
W roku 2009 w ramach programu zrealizowano 55 zadań, w tym 21 dotyczyło dróg powiatowych i 34 dróg gminnych. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 62 226 821,01 zł, w tym 30 880 320,56 na drogi powiatowe i  31 346 500,45 na drogi gminne. W tej edycji samorządy województwa kujawsko-pomorskiego przebudowały, wyremontowały lub wybudowały 173,282 km dróg, w tym 109,799 dróg powiatowych i 63, 483 km dróg gminnych. Dzięki dofinansowaniu samorządy powiatowe mogły przebudować 99,660 km dróg i wyremontować 10,139 km dróg. Gminy zrealizowały w tym czasie przebudowę 50,443 km dróg, budowę 11,196 km dróg i remont 1,844 km dróg.  Więcej o projektach realizowanych w  Edycji 2009 - link


Edycja 2010
W roku 2010 zrealizowano 60 zadań z których 19 dotyczyło dróg powiatowych i 41 dróg gminnych. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 58 687 788,34 zł, w tym 29 447 491,21 na drogi powiatowe i 29 240 297,13 zł na drogi gminne. W 2010 roku samorządy województwa kujawsko-pomorskiego przebudowały, wybudowały lub wyremontowały 173,944 km dróg, w tym 91,825 km dróg powiatowych i 82,119 km dróg gminnych. Wszystkie projekty powiatów dotyczyły przebudowy dróg (91,825 km), gminy zaś dzięki dofinansowaniu przebudowały 63,098 km dróg, wybudowały 15,949 km dróg 
i wyremontowały 3,072 km dróg. Więcej o projektach realizowanych w Edycji 2010 - link                    

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 stał się jednym z podstawowych narzędzi finansowania rozwoju lokalnej infrastruktury, co m.in. znalazło swój wyraz w stanowisku Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2010r. Beneficjenci oceniając Program podkreślają m.in. przejrzyste zasady aplikowania i oceny wniosków, ograniczoną do minimum liczbę dokumentacji, dogodny harmonogram realizacji ułatwiający osiągnięcie oszczędności w postępowaniach przetargowych itp. Dobrze oceniana jest także realizacja programu w skali całego kraju. W dwóch pierwszych jego edycjach wzięła udział ponad połowa wszystkich gmin i powiatów. Już teraz wiadomo, że przewidywany efekt końcowy Programu jakim jest przebudowa, budowa lub remont 6 tys. km dróg lokalnych w skali kraju zostanie znacznie przekroczony - o ok. 2 tys. km.
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie wspólnot samorządowych oraz dotychczasowe efekty wdrażania Programu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło prace nad przygotowaniem projektów dokumentów rządowych niezbędnych do wdrożenia nowego programu wieloletniego, który stanowiłby kontynuację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Po przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji i uzgodnień, planowane jest przedłożenie propozycji kontynuacji Programu do rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów. 

 

Więcej…

 

9 lutego 2011 r. została zaakceptowana przez Ministra Rozwoju Regionalnego "Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach NSS 2007-2013 oraz Funduszu Spójności 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko ? Polskiego Programu Współpracy na 2011 rok z części 83, poz. 8, 19, 98, 99".

Więcej…