Narodowa Strategia Spójności (NSS) (wcześniej - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007?13.Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.


Obok celu strategicznego NSS zakłada realizację celów szczegółowych, wynikających z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń:

- tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego;
- wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego;
- podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług;
- budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów;
- wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;
- rozwój obszarów wiejskich.


NSS będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez samorządy poszczególnych województw:

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko
- Program Operacyjny Kapitał ludzki
- Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka
- Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program Operacyjny Pomoc techniczna


Projekt Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) będzie opierał się na przyjętym przez Radę Ministrów w 2005 roku projekcie Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, który w przeciwieństwie do NSS (NSRO) nie jest dokumentem wymaganym przez Unię Europejską

Finansowanie Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Łączna wartość środków finansowych zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) wyniesie ok. 85,6 mld euro. Z tego ok. 9,7 mld euro stanowić będzie publiczny wkład krajowy, a na około 16,3 mld euro szacowana jest wartość wkładu podmiotów prywatnych. Ponad 59,5 mld euro będzie pochodziło z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. (powtórzenie zdanie wyżej). Zaproponowano, aby blisko 52% środków pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a około 15% z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe około 33% środków pochodzić będzie z Funduszu Spójności.

Szczegółowy podział funduszy strukturalnych w Polsce w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób:
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych ? 26,8% całości środków (ok. 15,9 mld euro),
- PO Rozwój Polski Wschodniej ? 3,6% całości środków (ok. 2,2 mld euro),
- PO Infrastruktura i środowisko ? 35,7% całości środków (ok.. 21,3 mld euro),
- PO Kapitał ludzki ? 13,7% całości środków (8,1 mld euro),
- PO Innowacyjna gospodarka ? 11,7% całości środków (7 mld euro),
- Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej ? 1% całości środków (ok. 0,6 mld euro),
- PO Pomoc techniczna - 0,4% całości środków (0,2 mld euro).

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSS)
dokument zaakceptowany przez Komisję Europejską - maj 2007 r.
plik do pobrania
dokument przyjęty przez RM 29 listopada 2006 r.
plik do pobrania

Realizacji Narodowej Strategii Spójności w zakresie planowanej i realizowanej przez samorządy województw polityki wzrostu konkurencyjności i wyrównywania szans rozwojowych służyc będą Regionalne Programy Operacyjne

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 (wersja V z 19.09. 2006 r.)
plik do pobrania

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa-Pomorskiego 2007-2013 (wersja V zaktualizowana z 15.12.2006 r.)
plik do pobrania

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013
strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Ok. 930 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzyma nasze województwo na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013. Dokładna wielkość środków będzie znana po ustaleniu systemu ich podziału na poszczególne województwa, który przyjęty zostanie po uwzględnieniu stanowiska środowisk samorządowych, zgłaszanych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Konwentu Marszałków jak i w czasie trwających konsultacji społecznych - poinformował Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, który przebywał w Toruniu na konferencji dotyczącej Narodowej Strategii Spójności oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas konferencji Marszałek Województwa Waldemar Achramowicz zaprezentował aktualną wersję Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Marzenna Drab przedstawiła natomiast opinię na temat jego zgodności z celami Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowej Strategi Spójności 2007-2013

Wstępny projekt RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego (prezentacja)
plik do pobrania

Opinia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na temat zgodności celów RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z celami Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013
plik do pobrania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Projekt (załącznik do Uchwały Nr 9/49/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2007 r.)
plik do pobrania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Projekt (Załączni do Uchwały Nr 14/115/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2007 r.)
plik do pobrania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
plik do pobrania