Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy są instrumentami, które umożliwiają Polsce oraz innym nowym krajom członkowskim Unii Europejskiej korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Podstawą do wdrażania ww. Mechanizmów Finansowych są dwie umowy podpisane przez Rząd RP z państwami-darczyńcami (tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem): Memoranda o Porozumieniu (ang. Memorandum of Understanding) w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przyznana Polsce w ramach obydwu Mechanizmów Finansowych pomoc w wysokości 533,51 mln euro będzie mogła być wykorzystywana na przedsięwzięcia realizowane w ramach określonych priorytetów.

Możliwe jest wnioskowanie o wsparcie finansowe z Mechanizmów Finansowych w następujących obszarach priorytetowych:
? ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,
? promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,
? ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,
? rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych,
? opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,
? badania naukowe,
? wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa,
? ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych,
? polityka regionalna i działania transgraniczne,
? pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire.

Struktura wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce

Zasady wdrażania i zarządzania Mechanizmami Finansowymi w Polsce zawarte są w Programie Operacyjnym dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz w innych dokumentach programowych (dostępnych na stronie internetowej
www.eog.gov.pl ).Ogólna odpowiedzialność za wdrażanie środków w Polsce spoczywa na Krajowym Punkcie Kontaktowym, którego funkcję sprawuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Poszczególne priorytety wdrażane są natomiast przez Instytucje Pośredniczące: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytucją Płatniczą oraz Instytucją Audytu dla działań objętych wsparciem z Mechanizmów Finansowych jest Ministerstwo Finansów.
Obowiązuje zasada, iż wsparcie z Mechanizmów Finansowych wypłacane jest w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta udokumentowanych kosztów, zgodnie z ustalonym harmonogramem wydatkowania. W niektórych i uzasadnionych przypadkach dofinansowywany projekt może uzyskać zaliczkę.
Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego wysokość wnioskowanej pomocy z Mechanizmów Finansowych w przypadku pojedynczego projektu nie powinna być mniejsza niż 250 000 euro.
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ? Instytucja Pośrednicząca dla 2 priorytetów w ramach Mechanizmów Finansowych
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej odpowiedzialny jest za wdrażanie dwóch priorytetów w ramach ww. Mechanizmów Finansowych:
? ,,Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych" ? priorytet 2..4 Programu Operacyjnego,
? ?Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire" ? priorytet 2.10 Programu Operacyjnego.
Priorytet ,,Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych"
Przyznana w ramach Mechanizmów Finansowych kwota na realizację priorytetu ,,Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych? wynosi 29,61 mln euro (34,83 mln euro łącznie ze współfinansowaniem przez stronę polską).
Maksymalna wysokość dofinansowania z Mechanizmów Finansowych realizacji przedsięwzięcia w ramach w.w. priorytetu (projekt pojedynczy/program) może wynosić do 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu w przypadku projektów organizacji pozarządowych (w tym partnerów społecznych) oraz pod warunkiem złożenia wniosku o wsparcie do obydwu Mechanizmów. W przypadku ubiegania się o wsparcie z jednego Mechanizmu oraz współfinansowania projektu/programu z publicznych środków krajowych wysokość dofinansowania może wynieść do 85 %. W pozostałych przypadkach pułap wsparcia projektów/programów z Mechanizmów może maksymalnie wynieść do 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Celem priorytetu ,,Rozwój zasobów ludzkich..." jest wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Celem szczegółowym priorytetu jest wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności sektora pozarządowego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zasady równego statusu kobiet i mężczyzn.
W ramach priorytetu możliwe będzie sfinansowanie takich zadań jak:
? promowanie szkoleń zawodowych dla pracowników administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,
? opracowanie programów szkoleniowych w oparciu o zidentyfikowane zadania administracji samorządowej, w tym działania dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn,
? sporządzenie standardów kompetencyjnych w zakresie integracji z UE,
? przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,
? wspieranie doradztwa i informacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora pozarządowego,
? opracowanie odpowiednich instrumentów edukacyjnych oraz promowanie partnerstw lokalnych,
? modernizacja usług administracji centralnej i samorządowej oraz poprawa wydajności i wdrażanie najlepszych praktyk poprzez wykorzystanie najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych,
? wspieranie współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi, w tym wspieranie programów z zakresu participatory governance (programy dotyczące wspólnego diagnozowania lokalnych problemów, konsultacji społecznych, wdrażania zasad open government, monitorowania władz lokalnych), wspieranie działań tworzących płaszczyznę stałej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami zajmującymi się świadczeniem podobnych usług społecznych lub działających w tej samej sferze (np. pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządami).
Priorytetowo będą traktowani następujący beneficjenci:
? jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego,
? związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
? podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo,
? organy administracji rządowej w województwie,
? jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki budżetowe samorządu terytorialnego,
? organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje.
Szczegółowy opis priorytetu ,,Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych" znajduje się w Programie Operacyjnym (rozdział 2.4).

Priorytet ,,Pomoc techniczna we wdrażaniu acquis communautaire?

Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przyznane na realizację ww. priorytetu wynoszą 2,83 mln euro (3,33 mln euro łącznie ze współfinansowaniem przez stronę polską). Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu ,,Pomoc techniczna ?? mogą być współfinansowane wyłącznie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a zatem maksymalny pułap wsparcia finansowego może wynosić 85%.

Celem ogólnym tego obszaru priorytetowego jest rozwijanie zdolności administracyjnych i instytucjonalnych w zakresie prawidłowego i terminowego wprowadzania w życie dorobku prawnego Wspólnoty, w tym przede wszystkim wsparcie administracji odpowiedzialnej za kształtowanie, wdrażanie tego prawa, jak i ocenę zgodności przyjmowanych krajowych rozwiązań legislacyjnych z prawem UE (w tym z zasadami wypracowanymi przez ETS). Szczególnie ważne w tym kontekście jest zapewnienie dostępu do ekspertyz prawnych, analiz, wymiany doświadczeń i szkoleń w odniesieniu do reprezentowania państwa w postępowaniach przed ETS.

W ramach priorytetu do realizacji możliwe będą następujące działania:
? szkolenia dla administracji w zakresie wdrażania acquis communautaire oraz proponowanych zmian w prawie UE,
? pomoc techniczna w zakresie zgodności przyjmowanych krajowych rozwiązań legislacyjnych z zobowiązaniami nakładanymi prawem UE, w tym propozycja nowych rozwiązań (ekspertyzy, opinie prawne, itp.),
? wsparcie w postaci pomocy technicznej związanej z uczestnictwem Polski w postępowaniach przed ETS (ekspertyzy, opinie, szkolenia, itp.),
? pomoc techniczna w zakresie organizacji i sposobów wdrażania acquis (opracowania, procedury, itp.),
? promocja rozwiązań legislacyjnych zapewniających prawidłowe wdrażania acquis, oraz nowych propozycji legislacyjnych zgodnych z prawem Unii Europejskiej i orzecznictwem ETS (konferencje, seminaria, itp.),
? wsparcie organizacji pozarządowych i organizacji przedsiębiorców w działaniach związanych z wdrażaniem acquis,
? pomoc techniczna w zakresie uczestnictwa administracji rządowej w procesie kształtowania acquis communautaire oraz dokumentów nielegislacyjnych (ekspertyzy, opinie, itp.).
Priorytetowo będą traktowani następujący beneficjenci:
? administracja publiczna,
? organizacja pozarządowe i organizacje non-profit,
? organizacje przedsiębiorców,
? wyższe uczelnie i ośrodki badawczo-rozwojowe.
Szczegółowe informacje dotyczące priorytetu ?Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire" zostały zawarte w rozdziale 2.10 Programu Operacyjnego.

Całość prac dotyczących Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego koordynuje Krajowy Punkt Kontaktowy - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, tel. 0 22 461 33 26, 461 39 18, 461 31 09. Na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego można znaleźć wszelkie niezbędne dokumenty oraz aktualne informacje dotyczące postępu prac we wdrażaniu Mechanizmów Finansowych, w tym informacje o wynikach pierwszej tury naboru wniosków do Mechanizmów Finansowych, jak również informację o planowanym kolejnym naborze. (http://www.eog.gov.pl)

Prace w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej prowadzą:
? dla priorytetu ,,Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych" ? Departament Programów Rozwoju Instytucjonalnego ? tel. 0 22 455 52 15, 455 54 78, 455 52 88,455 54 98.
? dla priorytetu ,,Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire" ? Departament Obsługi Narodowego Koordynatora Pomocy ? tel. 0 22 455 52 35, 455 55 24, 455 52 24.
Informacje na temat ww. priorytetów dostępne są na stronie internetowej
www.ukie.gov.pl

Informacje na temat Mechanizmów Finansowych można również znaleźć pod poniższymi adresami internetowymi:
http://www.eeagrants.org
http://www.amb-norwegia.pl/

W celu ułatwienia polskim wnioskodawcom znalezienia odpowiednich partnerów norweskich w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, utworzono na stronach internetowych Ambasady Królestwa Norwegii bazę danych.