Kierownictwo Wydziału:
Dyrektor – Krzysztof Smoczyk
pokój 111e, XI piętro
tel. (052) 34-97-400
fax (052) 34-97-402
e-mail: ksmoczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl
Informacje na temat wdrażania ZPORR:
Przemysław Wojciechowski
pokój 101b, X piętro
tel. (052) 349 77 36
fax (052) 349 77 42
e-mail: pwojciechowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Struktura i zadania WCFE

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes zatwierdziła wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2013 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Na wstępnej uzupełnionej liście rankingowej znalazły się 73 wnioski na sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą 85 937,389 tys. zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2013 wynosi 30 105 tys.
i umożliwia dofinansowanie 10 zadań dotyczących dróg powiatowych i 14 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych ? częściowo).

Wstępna uzupełniona lista rankingowa zawiera wnioski o dofinansowanie zadań w roku 2013, złożone przez samorządy zarówno w pierwszym naborze (1 - 30 września 2012 roku), jak i uzupełniającym naborze wniosków (28 listopada ? 19 grudnia 2012 roku).
W ramach pierwszego naboru, do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 70 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 53 761, 245 tys. zł (maksymalny poziom dofinansowania z budżetu państwa wynosił wtedy 30% wartości zadania).
W związku ze zmianą uchwały ustanawiającej Program, w ramach uzupełniającego naboru wniosków złożono 53 aneksy do wniosków zgłoszonych w pierwszym naborze, które umożliwiają podwyższenie poziomu dofinansowania do obecnie obowiązującego maksymalnego poziomu (50%). W ramach powyższego naboru złożono także 14 nowych wniosków. Wnioskodawcy wycofali 11 wniosków zgłoszonych w pierwszym naborze.

W terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków ? tj. do dnia 07.01.2013 r. (godz. 15:30), wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w uzupełniającym naborze wniosków mogą wnosić do niej zastrzeżenia w formie pisemnej (pkt 11.2. uchwały Nr 174/2011 r. Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm. w sprawie ustanowienia Programu).
Uprawnienie to nie przysługuje wnioskodawcom, którzy zgłosili wnioski o dofinansowanie w pierwszym naborze (1 - 30 września 2012 roku), w tym także tym, którzy zgłosili aneksy do wniosków o dofinansowanie.

Zastrzeżenia należy składać do Kancelarii Ogólnej ? pokój 12, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz.

Zastrzeżenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zastrzeżenia, które wpłynęły do wstępnej listy rankingowej, zatwierdzonej w dniu 31.10.2012 r., zostały rozpatrzone przez Komisję w dniach 15-30 listopada 2012 r. Wnioskodawców, którzy je zgłosili poinformowano o wyniku ich rozpatrzenia.

Wynik rozpatrzenia zastrzeżeń, zgodnie z procedurą oceny wniosków, zostanie uwzględniony na ostatecznej liście rankingowej.

Wstępna uzupełniona lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania.pdf

Uzupełniony arkusz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2013
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania.pdf

Protokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" po zakończeniu uzupełniającego naboru wniosków
plik do pobrania.pdf

 

Na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ?Narodowy program przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój" Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 roku.

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na rok 2013 w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój

Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu wprowadza nowe zasady współfinansowania projektów. Są one korzystniejsze dla samorządów ? maksymalny poziom dofinansowania pojedynczego zadania ze środków budżetu państwa zwiększony został z 30 proc. do 50 proc. wartości zadania. Rozwiązanie takie umożliwia skorzystanie z programu samorządom o mniejszym potencjale inwestycyjnym.
Konsekwencją powyższej zmiany jest ogłoszenie dodatkowego naboru, podczas którego samorządy będą miały możliwość złożenia aneksów (w zakresie kwot wnioskowanej dotacji
i wkładu własnego oraz ich udziałów w kosztach realizacji zadania) do wniosków, które złożyły w ramach naboru przeprowadzonego we wrześniu br. Dodatkowy nabór umożliwia także zgłoszenie nowych wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2013.
Po zmianie uchwały, zmniejszeniu uległa dostępna pula środków w ramach programu w roku 2013. Dla województwa kujawsko - pomorskiego w przyszłym roku będzie to kwota 30 105 tys. zł (przed zmianą zakładano 60 210 tys. zł).

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2013 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Do dofinansowania w ramach Programu w roku 2013 zakwalifikowało się wstępnie 70 zadań (21 powiatowych i 49 gminnych) na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 53 761 245 zł.

Dostępna pula środków dotacji z budżetu państwa w roku 2013, wg dotychczasowych zapisów Uchwały Rady Ministrów, dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 60 210 tys. zł. Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt nowelizacji Uchwały Rady Ministrów w sprawie NPPDL. W przypadku uchwalenia odpowiednich zmian przez Radę Ministrów Wojewoda Kujawsko-Pomorski będzie zobowiązany ogłosić nabór uzupełniający wniosków (nowe projekty lub korekta już zgłoszonych w zakresie poziomu dofinansowania), ponieważ wg projektu nowych zapisów dofinansowanie zwiększy się do 50%. Nowe zasady mają mieć zastosowanie do wniosków o dofinansowanie złożonych w 2012 roku. Nowelizacja zakłada zmniejszenie łącznej kwoty wydatków budżetu państwa na przebudowę i remont dróg gminnych w 2013 r. ? z 1 mld zł do 500 mln zł ? w skali kraju.
W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego pula dotacji ma się zmniejszyć do 30 105 tys. zł.

Wnioskodawcy, w terminie 14 od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wniosków? tj. do dnia 14.11.2012 r., mogą wnosić do niej zastrzeżenia w formie pisemnej.
Zastrzeżenia należy składać do Kancelarii Ogólnej ? pokój 12, ul. Konarskiego 1,85-950 Bydgoszcz.

Zastrzeżenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
(plik do pobrania.pdf)

Arkusz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
(plik do pobrania.pdf)

Protokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"
(plik do pobrania.pdf)