Inicjatywa Wspónotowa INTERREG III stanowi kontynuację realizowanej w poprzednich latach Inicjatywy INTERREG II. W okresie programowania przypadającym na lata 2000-2006 Inicjatywa koncentruje się na realizacji trzech grup zadań:.
- współpraca transgraniczna (część A),
- współpraca transnarodowa (część B)
- współpraca międzyregionalna (część C)

INTERREG III finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota przeznaczona na tę Inicjatywę wynosi około 4875 mln euro, tzn. 46,7% ogólnej sumy środków przewidzianej na realizację wszystkich Inicjatyw Unii Europejskiej. Ponad połowa tej kwoty przeznaczona jest na rozwój współpracy transgranicznej .
Wśród priorytetów programu znajduje się rozwój przygranicznych regionów krajów Wspólnoty oraz regionów przygranicznych krajów członkowskich i graniczących z nimi obszarów, które nie należą do Wspólnoty, w tym szczególnie krajów kandydujących do Unii.
Do kolejnej edycji Inicjatywy INTERREG wprowadzono także nowy element ? wsparcie współpracy obszarów nie graniczących ze sobą, które mają podobną sytuację społeczno-ekonomiczną.

Współpraca w ramach Inicjatywy dotyczy m.in. takich dziedzin jak badania, rozwój technologiczny, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, turystyka, kultura, czy też dostęp społeczeństwa do informacji.

Największymi beneficjentami Inicjatywy INTERREG III są: Hiszpania, Niemcy oraz Grecja. Kraje te w okresie programowania 2000-2006 otrzymają 45% ogółu środków przeznaczonych na realizację Inicjatywy.
INTERREG III - strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wnioskowanie o środki z rezerwy celowej budżetu państwa w 2007 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało procedurę przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2007 (część 83, poz. 8) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz projektów TEN-T.
Procedura przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2007
plik do pobrania

Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla projektów realizowanych w ramach IW INTERREG
plik do pobrania


PROJEKTY W RAMACH INTERREG III W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM


Projekty realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III przez Samorząd Województwa:
1. Projekt DEFRIS
2. Projekt ADEP
Projekt In Water
?Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego?


Międzynarodowy projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B ? Region Morza Bałtyckiego. Partnerami projektu są jednostki samorządów terytorialnych, ministerstwa zajmujące się ochroną środowiska, transportem, budownictwem oraz turystyką, uniwersytety, liczne stowarzyszenia miast i gmin, a także biura planowania przestrzennego. Łącznie 22 partnerów z czterech krajów: Litwy, Polski, Niemiec oraz Rosji, w tym 3 partnerów z województwa kujawsko-pomorskiego:

1. Urząd Miasta Bydgoszcz - zadanie:
- organizacja warsztatów i seminariów;
- podejmowanie wspólnych przedsięwzięć pilotażowych;
- rozwój i promocja dróg wodnych w obrębie Bydgoskiego Węzła Wodnego;
-przygotowanie wraz z Miastem Toruń wspólnej oferty turystycznej dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego.

2. Urząd Miasta Toruń - zadanie:
- przygotowanie studiów, analiz i ekspertyz dotyczących zagospodarowania nabrzeży Wisły w Toruniu;
- przygotowanie wraz z Miastem Bydgoszcz wspólnej oferty turystycznej dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego.

3. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - zadanie:
- oznakowanie noteckiego szlaku wodnego (kreacja marki dla gmin nadnoteckich, wizualizacja regionu);
- promocja szlaku wodnego Noteci na forum międzynarodowym;
- opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy przystani i stanic wodnych na rzecze Noteć (studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, koncepcje projektowe).

Partnerem wiodącym projektu jest Politechnika Gdańska ? Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Wszystkich partnerów projektu łączy idea ?powrotu miast i gmin nad rzeki? i pełniejszego wykorzystania ich potencjału dla rozwoju regionalnego. Realizować będą w ramach projektu In Water zadania dotyczące:

? rewitalizacji;
? ustanowienia systemu bezpieczeństwa;
? ujednolicenia uregulowań prawnych odnoszących się do śródlądowych dróg wodnych.

Efekty projektu będą wykorzystane przy ubieganiu się o dotacje z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na realizację istotnych dla regionu inwestycji infrastrukturalnych.

Termin rozpoczęcia - 01.01.2006 r.
Termin zakończenia - 31.12.2007 r.

Finansowanie projektu

25 % - współfinansowanie partnera projektu
75 % - dofinansowanie z EFRR.

Budżet dla całego projektu ?In Water? wynosi 763.457 ?, z tego dofinansowanie z EFRR wynosi 572.592,75 ?, natomiast łączne współfinansowanie wszystkich partnerów projektu wynosi 190.864,25 ?.

Lider Projektu ? Politechnika Gdańska odpowiada za efektywne zarządzanie dotacją UE, przeznaczoną na projekt realizowany na podstawie umowy zawartej ze Wspólnym Sekretariatem BSR Interreg III B.

Podział źródła finansowania dla 3 partnerów projektu pochodzących z województwa kujawsko-pomorskiego przedstawia się następująco:

? Urząd Miasta Bydgoszcz ? 67.660 ? (EFRR ? 50.745 ?, współfinansowanie partnera ? 16.915 ?)
? Urząd Miasta Toruń ? 66.077 ? (EFRR ? 49.557.75 ?, współfinansowanie partnera ? 16.519,25 ?)
? Związek Miast i Gmin Nadnoteckich ? 56.500 ? (EFRR ? 42.375 ?, współfinansowanie partnera ? 14.125?)

Celem projektu jest:

? wymiana doświadczeń poszczególnych partnerów, ze wskazaniem kierunków i możliwości zmniejszenia barier rozwojowych w wykorzystaniu śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego;
? identyfikacja wodnych połączeń śródlądowych, możliwych dla prowadzenia transportu;
? popularyzowanie najlepszych praktyk;
? promocja szlaku wodnego E-70 Berlin ? Kaliningrad na forum międzynarodowym.

Obecnie partnerzy projektu starają się stworzyć podstawy do ubiegania się o Fundusze Strukturalne z Unii Europejskiej, dzięki którym możliwe będzie zagospodarowanie dróg wewnętrznych i zbudowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej. Taka odbudowa umożliwiłaby prowadzenie m.in. działalności rekreacyjnej, agroturystycznej, gastronomicznej, czy nawet transportowej. Aby możliwe było korzystanie w pełni z daru natury jakim są rzeki, czy jeziora muszą najpierw zostać osiągnięte cele, które wyznaczyli sobie partnerzy projektu In Water. Należą do nich:

? Wzrost wiedzy społeczeństwa z korzyści wynikających z posiadania śródlądowych dróg wodnych i możliwościach zagospodarowania ich w sposób przynoszący zyski zarówno inwestorom jak osobom korzystającym z tych wód;
? Wzrost zainteresowania polityków i decydentów kwestią rozwoju dróg wodnych, jako czynnika sprzyjającego rozwojowi regionalnemu i ponadregionalnemu w zakresie turystyki i transportu;
? Stworzenie forum, na bazie którego będzie możliwa współpraca pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za rozwój dróg wodnych;
? Popularyzacja działań dotychczas podejmowanych przez polskie miasta i gminy na rzecz zagospodarowania nabrzeży jako dobrych praktyk w regionach;
? Wskazanie kierunków działań na rzecz osiągania standardów komunikacji wodnej
i infrastruktury nabrzeży w krajach zachodnich Europy;
? Przygotowanie materiałów i opracowań niezbędnych dla wykorzystania Funduszy Strukturalnych dla inwestycji związanych z wodą.

Oczekiwane efekty po realizacji projektu:
? Wytyczne dla prawodawstwa dla ujednoliconych wymagań wobec żeglarstwa oraz stworzenia systemów zarządzania, ochrony i bezpieczeństwa dla turystyki wodnej;
? Koncepcje, programy rewitalizacji dla regionów wzdłuż śródlądowych dróg wodnych, zidentyfikowanie lokalizacji miejsc postojowych;
? Stworzenie forum współpracy oraz zorganizowanie partnerstwa dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących śródlądowych dróg wodnych i ich powiązań międzynarodowych;
? Przykłady wykorzystania dróg wodnych;
? Kampanie informacyjne na temat rozwoju śródlądowych dróg wodnych z uwzględnieniem systematyzowanego oznakowania.

Strona Projektu In Water