Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2013 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Do dofinansowania w ramach Programu w roku 2013 zakwalifikowało się wstępnie 70 zadań (21 powiatowych i 49 gminnych) na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 53 761 245 zł.

Dostępna pula środków dotacji z budżetu państwa w roku 2013, wg dotychczasowych zapisów Uchwały Rady Ministrów, dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 60 210 tys. zł. Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt nowelizacji Uchwały Rady Ministrów w sprawie NPPDL. W przypadku uchwalenia odpowiednich zmian przez Radę Ministrów Wojewoda Kujawsko-Pomorski będzie zobowiązany ogłosić nabór uzupełniający wniosków (nowe projekty lub korekta już zgłoszonych w zakresie poziomu dofinansowania), ponieważ wg projektu nowych zapisów dofinansowanie zwiększy się do 50%. Nowe zasady mają mieć zastosowanie do wniosków o dofinansowanie złożonych w 2012 roku. Nowelizacja zakłada zmniejszenie łącznej kwoty wydatków budżetu państwa na przebudowę i remont dróg gminnych w 2013 r. ? z 1 mld zł do 500 mln zł ? w skali kraju.
W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego pula dotacji ma się zmniejszyć do 30 105 tys. zł.

Wnioskodawcy, w terminie 14 od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wniosków? tj. do dnia 14.11.2012 r., mogą wnosić do niej zastrzeżenia w formie pisemnej.
Zastrzeżenia należy składać do Kancelarii Ogólnej ? pokój 12, ul. Konarskiego 1,85-950 Bydgoszcz.

Zastrzeżenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
(plik do pobrania.pdf)

Arkusz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
(plik do pobrania.pdf)

Protokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"
(plik do pobrania.pdf)