Strategia to dokument nadrzędny stanowiący bazę odniesienia dla innych strategii i programów zarówno rządowych jak i samorządowych, w tym m.in.Narodowej Strategii Spójności (NSS) - Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Krajowego Planu Strategicznego dla Obszarów Wiekskich i Strategii Rybołówstwa oraz wynikających z nich programów operacyjnych.
W SRK wyznaczono priorytetowe cele oraz zidentyfikowano najważniejsze obszary, w których koncentrować się będą działania państwa. Strategia uwzględnia najważniejsze trendy rozwojowe gospodarki światowej oraz cele, jakie stawia sobie Unia Europejska w Strategii Lizbońskiej.Strategia stanowić będzie podstawę dla efektywnego wykorzystania przez Polskę środków rozwojowych, zarówno krajowych, jak i z Unii Europejskiej na realizacje celów społeczno-gospodarczych i w efekcie do szybszego wzrostu gospodarczego. Istotną rolą SRK jest też koordynowanie reform instytucjonalno-regulacyjnych z działaniami finansowanymi ze środków UE, tak aby poprzez efekt synergii te dwa obszary przynosiły możliwie największy efekt prorozwojowy.

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców.
Priorytetami rozwojowymi są natomiast:
- wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
- poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej
- wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
- budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa
- rozwój obszarów wiejskich
- rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

Przedsięwzięcia realizujące Strategię będą finansowane przede wszystkim ze środków UE oraz publicznych i prywatnych środków krajowych. Łączna wielkość środków finansowych UE przeznaczonych na realizacje działań rozwojowych w Polsce w latach 2007 - 2013 sięga ok. 72 mld euro (w latach 2004-2006 kwota ta wynosiła 12,8 mld euro). Warunkiem koniecznym dla pozyskania tych środków jest zapewnienie współfinansowania ze źródeł publicznych (16, 3 mld euro).

Dodatkowo działania związane z realizacja SRK wspierać będą inne wspólnotowe środki budżetowe ( np. 7 Ramowy Program Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji) oraz środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (533, 51 mln euro na lata 2004-2009). W okresie realizacji SRK wpływaly będą także środki związane z realizacja NPR 2004-2006. Polska otrzyma też znaczne środki finansowe związane z płatnościami bezpośrednimi, interwencją na rynkach rolnych oraz subsydiami eksportowymi w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego. Część z tych środków, tak jak ma to miejsce obecnie, będzie wykorzystana na cele rozwojowe.


29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Jest to pierwszy tego typu dokument przyjęty przez Radę Ministrów. Oznacza rozpoczęcie nowego etapu w zakresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez RM 29 listopada 2006 r.
plik do pobrania


Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - projekt wstępnie zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 27 czerwca 2006 r.
plik do pobrania

Załączniki do Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015
plik do pobrania