Minister Administracji i Cyfryzacji sporządził i przekazał Ministrowi Finansów plan podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację programu (6.02.2013 r.). W oparciu o ww. plan, Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes wystąpiła do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa, które umożliwią dofinansowanie projektów w województwie kujawsko-pomorskim.


Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2013 (28.01.2013 r.)

Lista zakwalifikowanych wniosków - plik do pobrania
więcej


Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2013 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój.

Ostateczna lista rankingowa - plik do pobrania
więcej

Z dniem 1 stycznia 2013 roku następuje zmiana na stanowisku przewodniczącego Komisji do spraw oceny wniosków w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Od nowego roku funkcję tę będzie pelnił Krzysztof Smoczyk - Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 414/2012 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania


Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes w dniu 28 grudnia 2012 roku zatwierdziła wstepną uzupełnioną listę rankingową wniosków o dofinansowania w 2013 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Na liście rankingowej znalazły się wnioski zgłoszone w pierwszym naborze (1-30 września 2012 r.) oraz w naborze uzupełniającym (28 listopada - 19 grudnia 2012 r.) 
więcej


Na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ?Narodowy program przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój" Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 roku (28.11.2012).

ogłoszenie o naborze uzupełniającym na rok 2013 w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój

Aneks do Regulaminu Pracy Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach ?Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój"
plik do pobrania


Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2013 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (31.10.2012 r.)
więcej


Zakończył się nabór wniosków na rok 2013 w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój (30.09.2012) 

Do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 70 wniosków ? 21 z nich dotyczyło dróg powiatowych, a 49 dróg gminnych. Łączna kwota dofinansowania o jaką wystąpili wnioskodawcy wynosi 53 761 245,08 zł. Nie przekraca ona 30% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Złożone wnioski są oceniane przez powołaną w tym celu Komisję.


Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdziła Regulamin pracy Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Komisja wybierze wnioski, które realizowane będa w roku 2013 (19.09.2012 r.)

Regulamin pracy Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania

Załącznik nr 1 - Arkusz oceny formalnej
plik do pobrania

Załącznik nr 2 - Arkusz oceny merytorycznej
plik do pobrania

Zarządzenie Nr 329/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania


Zgodnie z harmonogramem realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój, z dniem 1 września 2012 roku ogłoszony zostaje nabór projektów na rok 2013 w województwie kujawsko-pomorskim.

Na realizację w roku 2013 województwo kujawsko-pomorskie otrzyma 60 210 tys. zł. (w roku 2012: 12 042 tys. zł). Połowa tej kwoty przeznaczona zostanie na zadania dotyczące dróg gminnych, druga połowa zaś dróg powiatowych. Zwiększenie sumy dotacji przeznaczonej na realizację zadań w województwie może przełożyć się na większą liczbę projektów, które po przeprowadzeniu procedury konkursowej otrzymają dofinansowanie.

O wsparcie finansowe zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych będą mogły ubiegać się gminy, miasta na prawach powiatu oraz powiaty. Podobnie jak w obecnie realizowanej edycji programu, pojedyncza gmina oraz miasto na prawach powiatu mogą uzyskać dofinansowanie jednego projektu. W roku 2013 zwiększy się natomiast do dwóch limit wniosków, na które wsparcie będzie mógł uzyskać powiat ziemski. Tak jak dotychczas, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pojedynczego zadania nie będzie mogła przekroczyć 30 % kosztów jego realizacji. Z 1 mln zł do 3 mln zł zwiększy się natomiast maksymalna wysokość wsparcia pojedynczego projektu. Zmiana ta dotyczy projektów złożonych przez wszystkie jednostki.

W ramach naboru na rok 2013 niezmienione pozostają zasady i kryteria oceny wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków i ich oceny znajdą Państwo w ogłoszeniu, które ukaże się 1 września na stronach BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: link