29 stycznia 2013 r. została zaakceptowana przez Ministra Rozwoju Regionalnego "Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków na 2013 rok z części 83, poz. 8, 98, 99".

Więcej…

 

9 lutego 2011 r. została zaakceptowana przez Ministra Rozwoju Regionalnego "Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach NSS 2007-2013 oraz Funduszu Spójności 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko ? Polskiego Programu Współpracy na 2011 rok z części 83, poz. 8, 19, 98, 99".

Więcej…

 

3 marca 2010 r. została zaakceptowana Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach NSS 2007-2013 oraz Funduszu Spójności 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na 2010 rok z części 83, poz. 8, 19, 98, 99.

Więcej…

 

13 marca 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego, Pani Elżbieta Bieńkowska, wydała Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Działania Minister Rozwoju Regionalnego RP związane są z zarzutami Komisji Europejskiej, która w czerwcu 2007 roku wskazała na niezgodności polskiego ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych z dyrektywami wspólnotowymi oraz Traktatem Wspólnot Europejskich.

Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych


Po uznaniu części argumentów Komisji Europejskiej Rząd RP zobowiązał sie do niezwłocznego wniesienia projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych do rozpatrzenia w trybie pilnym przez Parlament RP.
Mając na uwadze wymogi procesu legislacyjnego, należy oczekiwać, że wejście w życie znowelizowanych przepisów będzie możliwe za kilka miesięcy. W tym czasie, beneficjenci funduszy unijnych udzielając nowych zamówień, stosując obecnie obowiązującą ustawę, nieświadomie narażają się na naruszanie prawa unijnego, co może skutkować uznaniem przez Komisję Europejską części lub całości wydatków z budżetu Unii Europejskiej za niekwalifikowane.
W celu złagodzenia lub zapobieżenia skutkom niezgodnych z prawem UE działań beneficjentów, za które konsekwencje finansowe może ponieść Polska, Minister Rozwoju Regionalnego RP wydała Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych. W dokumencie znajdują się wskazówki w jaki sposób stosować obecnie obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych, aby działania były w możliwie najszerszym zakresie zgodne z prawem Unii Europejskiej.

 

Wnioskowanie o środki z rezerwy celowej budżetu państwa w 2007 r.

W dniu 23 sierpnia br. zatwierdzona została Procedura przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2007 (część 83, poz. 8) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach NSRO 2007-2013.
Wprowadzone zmiany polegają na uzupełnieniu formularza wniosku o dodatkowe informacje dotyczące m.in.: całkowitej wartości projektu, części finansowej z budżetu UE, z budżetu państwa oraz innych źródeł, harmonogramu realizacji projektu, stanu realizacji i poniesionych dotychczas wydatków, harmonogramu wydatkowania środków z rezerwy celowej w ujęciu miesięcznym.
pobierz plik


11 maja br. została zaakceptowana nowa wersja procedury przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2007 (część 83, poz. 8) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz projektów TEN-T.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.: usunięcia zapisu uzależniającego możliwość wnioskowania o środki rezerwy celowej na czwarty kwartał od wykorzystania środków przyznanych na pierwsze trzy kwartały w ramach ZPORR, wprowadzenia zapisu zgodnie z którym tryb wnioskowania o środki z rezerwy celowej w przypadku ZPORR (na trzy kwartały) oraz w przypadku IW INTERREG na najbliższe 3 miesiące obowiązuje do końca czerwca br., uwzględnienia możliwości finansowania z rezerwy celowej wydatków poniesionych w latach 2004-2005 w ramach ZPORR oraz IW INTERREG, dodania we wzorach wniosków o uruchomienie rezerwy celowej informacji na temat wniosku o płatność, odstąpienia od konieczności powołania przez Ministra Rozwoju Regionalnego zespołu opiniującego wnioski w ramach Funduszu Spójności, uwzględnienia zapisów dotyczących możliwości wsparcia środkami z rezerwy celowej projektów wynikających z regionalnych programów operacyjnych wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju i wybranych do realizacji w ramach kontraktów wojewódzkich wyłącznie przy użyciu środków krajowych.

Procedura przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2007
pobierz plik

Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla kosztów operacyjnych oraz projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, SPO Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw, SPO Transport, SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, PO Pomoc Techniczna oraz IW Equal
pobierz plik

Formularz wniosku o zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, SPO Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw, SPO Transport, SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, PO Pomoc Techniczna oraz IW Equal
pobierz plik

Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla projektów realizowanych w ramach ZPORR
pobierz plik

Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla kosztów operacyjnych w ramach ZPORR
pobierz plik

Formularz wniosku o zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach ZPORR pobierz plik

Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla projektów realizowanych w ramach IW INTERREG
pobierz plik

Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla kosztów operacyjnych w ramach IW INTERREG
pobierz plik

Formularz wniosku o zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach IW INTERREG
pobierz plik

Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla kosztów operacyjnych oraz projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności
pobierz plik

Formularz wniosku o zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności
pobierz plik

Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla kosztów operacyjnych oraz projektów realizowanych w ramach TEN-T
pobierz plik

Formularz wniosku o zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach TEN-T
pobierz plik

Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla kosztów wdrażania oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
pobierz plik

Formularz wniosku o zapewnienie finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
pobierz plik

Ocena zasadności ?Wniosku o przyznanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2007 na współfinansowanie projektów w ramach programów Interreg III B oraz III C?
pobierz plik

 

Wnioskowanie o środki z rezerwy celowej budżetu państwa w 2007 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało procedurę przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2007 (część 83, poz. 8) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz projektów TEN-T.
Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej, co do zasady składany jest dwa razy w roku, z czego pierwszy wniosek dotyczy zapotrzebowania na środki budżetu państwa w pierwszych trzech kwartałach 2007 r., a drugi zapotrzebowania na środki budżetu państwa w ostatnim kwatrale 2007 r., pod warunkiem wykorzystania środków przekazanych na podstawie pierwszego wniosku o uruchomienie rezerwy (poza Działaniem 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" w zakresie projektów typu II, w przypadku którego zapotrzebowanie na środki budżetu państwa powinno dotyczyć roku akademickiego 2007/2008).
Procedura przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2007
plik do pobrania

Zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej składane są do Wojewody (Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) na formularzu wniosku stanowiącym załącznik 1c.
Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla projektów realizowanych w ramach ZPORR
plik do pobrania

PROCEDURA REZERWY CELOWEJ PODPISANA PRZEZ PANIĄ GRAŻYNĘ GĘSICKĄ MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO W DNIU 12 MAJA 2006 R.


1. Procedura przyznawania/zapewnienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.11) na rok 2006 na kontrakty wojewódzkie i współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, w tym: 100 mln zł dotacji na metro oraz 1mln zł na rewitalizację zabytków Przemyśla oraz 10 mln na przygotowanie infrastruktury do Światowego Zlotu Żaglowców "Tall Ship Races 2007" i na informatyzację oraz upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004-2006 (część 83, poz. 49)
dokument do pobrania


2. Załącznik 1a - wniosek o uruchomienie rezerwy budżetowej na współfinansowanie Projektu/Działania w ramach ZPORR
plik do pobrania

3. Załącznik 2a - uzasadnienie (współfinansowanie)
plik do pobrania4. Załącznik 1b -wniosek o uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania (Działania/Programu)
plik do pobrania

5. Załącznik 2b - uzasadnienie (koszty operacyjne)
plik do pobrania6. Załącznik 3 - wniosek o wydanie decyzji o zapewnienie dofinansowania realizacji przedsięwzięcia w ramach ZPORR
plik do pobrania7. Załącznik 4 - półroczne/roczne sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków przyznanych z rezerwy celowej (część 83, poz. 11)
plik do pobrania

 

1. Procedura przyznawania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2005 oraz występowania z wnioskiem o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia na kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, w tym

- 100 mln na dofinansowanie budowy metra w Warszawie
- 50 mln na dofinansowanie inwestycji oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
- oraz na dofinansowanie w ramach programu "Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004 - 2006" (część 83, poz 53).
CZĘŚĆ I
plik do pobrania

2. Formularz Wniosku o uruchomienie rezerwy budżetowej
plik do pobrania

3. Formularz Uzasadnienia dołączanego do Wniosku o uruchomienie rezerwy budżetowej
plik do pobrania

4. Formularz Wniosku o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia
plik do pobrania

5. Wzór kwartalnego sprawozdania finansowego z wykorzystania rezerwy celowej
plik do pobrania

6. Wzór rocznego sprawozdania finansowego z wykorzystania środków rezerwy celowej
plik do pobrania

 

Procedura przyznawania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2004 na kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego (część 83, poz. 11)

dokument (wersja z 13 października 2004 r.)

załączniki do dokumentu (wersja z 27 sierpnia 2004 r.)