Wydział mieści się na X i XI piętrze w budynku B Urzędu przy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy

Kierownictwo Wydziału:

Dyrektor ? Krzysztof Smoczyk
pok. 111 e, XI piętro
tel. (052) 34-97-400
fax (052) 34-97-402
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat
inspektor Katarzyna Będkowska
pok. 111 d, XI piętro
tel. 052 34 97 400
fax 052 34 97 402
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Struktura Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Wydział Funduszy Europejskich składa się z 5 oddziałów:
1. Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, w skład której wchodzą:
a) Oddziału Certyfikacji Wydatków,
b) Oddziału Systemu,
c) Oddziału Kontroli,
2. Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR (oddział),
3. Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego.

Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

Na mocy porozumienia Ministra Rozwoju Regionalnego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Wydział Funduszy Europejskich pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie to realizuje głównie poprzez:
1. poświadczanie wydatków wykazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO w deklaracji wydatków dla RPO oraz wniosku o płatność okresową/końcową,
2. przekazywanie poświadczonej deklaracji wydatków do Departamentu Instytucji Certyfikującej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (IC),
3. prowadzenie w imieniu IC kontroli polegającej na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli
w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków,
4. gromadzenie i analizowanie wyników kontroli wydatkowania środków z UE i współfinansowania krajowego,
w tym kontroli i audytów przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, Instytucję Audytową, NIK
i inne uprawnione podmioty, w szczególności w zakresie wykrytych nieprawidłowości oraz podjętych środków naprawczych,
5. prowadzenie ewidencji kont podlegających procedurze odzyskania,
6. monitorowanie postępu w realizacji RPO,
7. monitorowanie zasady n+3/n+2 dla RPO.
Certyfikacja prawidłowości wydatków poniesionych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2007-2015 jest jednym z podstawowych zadań Ministra Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych.
System certyfikacji ma za zadanie zapewnić, że wydatki dokonywane w ramach programów operacyjnych są zgodne
z prawem Unii Europejskiej i spełniają wymagania Komisji Europejskiej w tym zakresie. W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego funkcjonuje Instytucja Certyfikująca ? departament odpowiedzialny za certyfikację wydatków ponoszonych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Instytucja Certyfikująca, w zakresie realizowanych zadań, jest komórką niezależną od komórek wykonujących zadania instytucji zarządzających. Ważnym ogniwem tego systemu dla regionalnych programów operacyjnych jest Wojewoda. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Instytucja Certyfikująca deleguje część swoich zadań do Urzędów Wojewódzkich pełniących rolę Instytucji Pośredniczących
w Certyfikacji, przy zachowaniu przez Instytucję Certyfikującą w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odpowiedzialności za delegowane zadania. Powierzenie wykonywania części zadań instytucji certyfikującej następuje poprzez zawarcie przez Instytucję Certyfikującą w MRR pisemnych porozumień z poszczególnymi Wojewodami, które określają zakres powierzanych zadań oraz obowiązki instytucji, do których zadania są delegowane. Porozumienia takiej treści zostały zawarte w połowie 2007r.


1. Oddział Certyfikacji Wydatków

Maria Hernet
Kierownik Oddziału
pok. 111 a, XI piętro
tel. 052 34 97 405
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Magdalena Płoszyńska
starszy specjalista
pok. 111 f, XI piętro
tel. 052 34 97 411
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Hanna Kaczmarek
specjalista
pok. 111 f, XI piętro
tel. 052 34 97 412
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Małgorzata Lubojemska
starszy specjalista
pok. 111 f, XI piętro
tel. 052 34 97 413
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jarosław Bednarski
starszy specjalista
pok. 111 f, XI piętro
tel. 052 34 97 414
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Agnieszka Ritter
starszy specjalista
pok. 113 a, XI piętro
tel. 052 34 97 418
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  


2. Oddział Kontroli

Piotr Mikołajczak
p.o. Kierownika Oddziału
pok. 111 c, XI piętro
tel. 052 34 97 408
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rafał Lewandowski
starszy specjalista
pok. 111 c, XI piętro
tel. 052 34 97 417
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Agnieszka Waszak
starszy specjalista
pok. 113 a, XI piętro
tel. 052 34 97 419
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Małgorzata Turalska
specjalista
pok. 113 a, XI piętro
tel. 052 34 97 403
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


3. Oddział Systemu

Anna Kawalerska
Kierownik Oddziału
pok. 111 a, XI piętro
tel. 052 34 97 404
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mariola Tatkowska
główny specjalista
pok. 113 b, XI piętro
tel. 052 34 97 409
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kinga Andrzejewska
starszy specjalista
pok. 113 b, XI piętro
tel. 052 34 97 415
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Katarzyna Mróz
specjalista
pok. 113 b, XI piętro
tel. 052 34 97 407
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Katarzyna Konstantynowicz
starszy specjalista
pok. 113 b, XI piętro
tel. 052 34 97 410
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Justyna Sajkiewicz
specjalista
pok. 113 a, XI piętro
tel. 052 34 97 406
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


4. Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu ZPORR 2004-2006

Na mocy porozumienia Ministra Rozwoju Regionalnego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Wydział Funduszy Europejskich pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 poprzez:
a) kontrolę realizacji projektów, w tym trwałości projektów, ich rezultatów i oddziaływania,
b) przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów i programu operacyjnego w województwie oraz wniosków
o płatność, w tym sprawozdania końcowego z realizacji programu operacyjnego w województwie i wniosków
o płatność końcową,
c) odzyskiwanie od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania,
d) nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących informacji i promocji,
e) archiwizację dokumentów związanych z wdrażaniem programu operacyjnego, w tym przechowywanie zabezpieczeń wnoszonych przez beneficjentów, przez okres wymagany zgodnie z umową o dofinansowanie,
f) przygotowywanie i udostępnianie informacji, związanych z programem operacyjnym, podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności kontrolnych i ewaluacyjnych;
Do zadań Oddziału należy prowadzenie sekretariatu i obsługa Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki.

Przemysław Wojciechowski
Kierownik Oddziału
pok. 101 b, X piętro
tel. 052 34-97-736
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ewa Matarewicz-Bernacka
starszy inspektor wojewódzki
pok. 101 e, X piętro
tel. 052 34-97-739
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Beata Kołodziej
starszy specjalista
pok. 101 a, X piętro
tel. 052 34-97-726
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dorota Kalas-Gręzicka
starszy inspektor
pok. 101 a, X piętro
tel. 052 34-97-725
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


5. Oddział Programów Rozwoju Regionalnego

Do zadań Oddziału należy w szczególności:
1. pełnienie funkcji finansująco-kontrolnej w procesie realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój,
2. obsługa Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
3. realizacja zadań związanych z uruchamianiem/zapewnianiem środków z rezerwy celowej na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
4. pełnienie funkcji monitorującej efekty realizacji projektów w ramach Programu Phare SSG 2001, 2002, 2003,
5. rozpatrywanie protestów wnioskodawców, których projekty nie zostały wyłonione do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2007-2013 do końca 2008 r.

Maksymilian Wolarz
Kierownik Oddziału
pok. 101 b, X piętro
tel. (052) 34-97-733
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Monika Kuchcińska
starszy specjalista
pok. 101 e, X piętro
tel. 052 34-97-724
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Jakub Jarzyna
specjalista
pok. 101 a, X piętro
tel. 052 34-97-729
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Hanna Kubiak
specjalista
pok. 112, XI piętro
tel. 052 34-97-420
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dagmara Niemczyk-Januszewska
starszy specjalista
pok. 112, XI piętro
tel. 052 34-97-421
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Akty prawne na podstawie których działamy:

1. ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712),
2. ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. , Nr 116, poz. 1206 z późn. zm),
3. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206),
4. ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 65, poz. 437 z późn. zm.),
5. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505),
6. ustawa z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
7. Statut Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
8. Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
9. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie środków promocyjnych i informacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych,
10. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
11. rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
12. rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
13. rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999,
14. wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego. 

Poprawiony (poniedziałek, 18 lutego 2013 15:16)