Inicjatywa Wspólnot owa EQUAL związana jest tematycznie z rozwojem infrastruktury transnarodowej współpracy w zakresie przeciwdziałania wszelkim formom wykluczenia, dyskryminacji i nierówności na rynku pracy oraz integracji społecznej i zawodowej imigrantów.
Inicjatywa obejmuje całe terytorium Unii; została wprowadzona w miejsce dwóch programów funkcjonujących w poprzednim okresie programowania - EMPLOYMENT i ADAPT. Z doświadczeń nabytych w trakcie realizacji tych dwóch ostatnich programów wynika, iż najistotniejszym elementem godnym kontynuacji w bieżącym okresie programowania jest współpraca międzynarodowa oraz współdziałanie pomiędzy: promotorami projektów (tego typu kooperacja przyspiesza wprowadzanie innowacji poprzez wymianę doświadczeń oraz służy przezwyciężaniu lokalnych ograniczeń) oraz między osobami zaangażowanymi w zarządzanie Inicjatywą na szczeblach narodowych i regionalnych (współpraca tego rodzaju wpływa na zmianę podejścia administracji do spraw zatrudnienia). Ponadto z doświadczeń wynika również, że współpraca tematyczna między państwami członkowskimi a Komisją Europejską, zmierzająca do identyfikacji i wprowadzenia na szeroką skalę pozytywnych praktyk okazuje się dzięki takim programom bardziej wydajna i efektywna.

W celu przeciwdziałania wszelkim formom wykluczenia, dyskryminacji i nierówności na rynku pracy przyjęto, iż w ramach Inicjatywy EQUAL wsparcie otrzymają następujące przedsięwzięcia:
? wielostronne projekty realizowane przez jednostki publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, które testują nowe podejścia, metody i praktyki
we współpracy międzynarodowej,
? sformułowanie polityki państw członkowskich i rozpowszechnianie dobrej praktyki poprzez powiązania między narodowymi projektami.

W ramach Inicjatywy EQUAL zostały wyodrębnione trzy części:
Część A - promującą realizację transnarodowych, zintegrowanych projektów mających na celu walkę z dyskryminacją i nierównościami na rynku pracy. Projekty te powinny uwzględniać priorytety uzgodnione pomiędzy państwami członkowskimi i Komisją Europejską w odniesieniu do Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Część B związaną z prowadzeniem bazy danych projektów realizowanych na poziomie narodowym i mających na celu wymianę informacji i rozpowszechnianie tzw. ?best practise?.

Część C w ramach, której przewidziane jest m.in:
? rozwijanie szkoleń zwianych z realizacja programu, np. dotyczących problematyki zatrudnienia,
? organizowanie spotkań, wymiany i współpracy pomiędzy władzą publiczną, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w celu sformułowania priorytetów polityki rozwoju.

Na realizację Inicjatywy zagwarantowano z Europejskiego Funduszu Społecznego 2487 mln euro (tj. 27,3 % ogólnej kwoty środków przeznaczonych na realizację Inicjatyw Wspólnoty). Ustalono jednocześnie, że w ramach EQUAL będzie realizowana przez wielu partnerów ograniczona liczba większych projektów, zgodnych tematycznie z priorytetami uzgodnionymi przez Komisję Europejską z państwami członkowskimi. Jako kryteria uzyskania wsparcia ustalono m. in.: poziom zatrudnienia, skalę nierówności płci w dostępie do rynku pracy, poziom biedy, liczbę osób ubiegających się o azyl.
Do największych beneficjentów programu zaliczają się: Hiszpania, Niemcy, Włochy oraz Wielka Brytania.Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - strona Ministerstwa Gospodarki i Pracy