Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008?2011" (projekt w wersji przyjętej przez Radę Ministrów)
plik do pobrania

 Uchwała Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
plik do pobrania

Uchwała Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
plik do pobrania

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)
plik do pobrania

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526)
plik do pobrania

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2009r., Nr 1, poz. 2)
plik do pobrania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2009r. Nr 53, poz.435)
plik do pobrania
 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)
plik do pobrania 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)
plik do pobrania


Dokumenty aplikacyjne - nabór w roku 2010

Ogłoszenie o naborze
plik do pobrania (pdf) 

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu
plik do pobrania (doc)
plik do pobrania (pdf)

Aneks do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
plik do pobrania (pdf) 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
plik do pobrania (pdf)

Regulamin pracy Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach NPPDL 2008-2011
plik do pobrania (pdf)

Aneks do Instrukcji oceny wniosków przez komisję wojewódzką
plik do pobrania (pdf) 

Instrukcja oceny wniosków przez komisję wojewódzką
plik do pobrania (pdf)

Dokumenty aplikacyjne - nabór w roku 2009

Ogłoszenie o naborze
plik do pobrania (pdf)

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu
plik do pobrania (doc)
plik do pobrania (pdf)


Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
plik do pobrania (pdf)

Regulamin pracy Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach NPPDL 2008-2011
plik do pobrania (pdf)

Instrukcja oceny wniosków przez komisję wojewódzką
plik do pobrania (pdf)

Dokumenty aplikacyjne - nabór w roku 2008

Program Wieloletni pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" - wykaz dokumentów aplikacyjnych
plik do pobrania

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu

plik do pobrania

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
plik do pobrania

Instrukcja oceny wniosków przez komisję wojewódzką
plik do pobrania