ZATWIERDZENIE LISTY ZMIENIONEJ NR 3 ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW (09.10.2012)

W dniu 9 października 2012 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w województwie kujawsko-pomorskim. W wyniku rezygnacji z realizacji projektu przez Gmine Płużnica pojawiły się oszczędności przetargowe, które zostały wykorzystane na wsparcie dwóch kolejnych zadań: "Budowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286 C) - Sulnowo etap I km 0+000,00 - km 0+202,00 gmina Świecie" (Gmina Świecie) oraz "Przebudowa - modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej Linne - Czermin o długości 380,0 m" (Gmina Rypin).

Lista zmieniona nr 3 wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania


ZATWIERDZENIE LISTY ZMIENIONEJ NR 2 ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW (11.09.2012)

W dniu 11 września 2012 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki oszczędnościom uzyskanym w wyniku przetargów zrealizowane zostaną dwa kolejne projekty: "Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Staromiejskim - ul. Piastów, ul. Bohaterów Września" (Gmina Solec Kujawski) oraz "Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz poprawienie ruchu drogowego poprzez przebudowę sieci dróg Gminy Łysomice w sołectwach Papowo Toruńskie, Papowo Toruńskie - Osieki i Łysomice (ul. Leśna) II etap" (Gmina Łysomice).

Lista zmieniona nr 2 wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania


ZATWIERDZENIE LISTY ZMIENIONEJ NR 1 ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW (31.05.2012)

W dniu 31 maja 2012 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę zmienioną nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki oszczędnościom uzyskanym w wyniku przetargów zrealizowane zostaną dwa dodatkowe projekty: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 Smogolec - Kcynia na odcinku granica powiatu - Chwaliszewo (Powiat Nakielski) oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 050314C Osówiec-Szczuki od km 2+250 do km 2+409 i drogi gminnej nr 50335C Mochle -Tryszczyn Doły od km 2+300 do km 2+880" (Gmina Sicienko). 

Lista zmieniona nr 1 wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania


ZAWARCIE PIERWSZYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH NPPDL-ETAP II BEZPIECZEŃSTWO-DOSTĘPNOŚĆ -ROZWÓJ (07.05.2012)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes podpisała sześć pierwszych umów o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój z beneficjentami, których projekty zostały najwyżej ocenione w kategorii dróg powiatowych oraz dróg gminnych.

Informacja o umowach - plik do pobrania


ZATWIERDZENIE LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW (20.12.2011)

W dniu 20 grudnia 2011 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w województwie kujawsko-pomorskim. Tym samym zakończył się wybór projektów, które realizowane będą w ramach programu w roku 2012.

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (województwo kujawsko-pomorskie)
plik do pobrania


OGŁOSZENIE OSTATECZNEJ LISTY RANKINGOWEJ WNIOSKÓW (29.11.2011r.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził Ostateczną liste rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Do dofinansowania w ramach Programu w roku 2012 wstępnie zakwalifikowało się 19 zadań (7 powiatowych i 12 gminnych) spośród 51 wniosków, które pozytwnie przeszły ocenę formalną.Ostateczna lista rankingowa wniosków została przekazana do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Zgodnie z zapisami Programu powinno to nastapić do dnia 20 grudnia br.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania

Zweryfikowany arkusz oceny merytorycznej po rozpatrzeniu zastrzeżeń wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2012 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania

Protokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" na okoliczność rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej
plik do pobrania


ZATWIERDZENIE WSTĘPNEJ LISTY RANKINGOWEJ WNIOSKÓW NA ROK 2012

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Ww. lista obejmuje zadania, które realizowane będą w roku 2012. Zgodnie z zapisami Programu, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od jej ogloszenia zgłaszać swoje zastrzeżenia (obowiązuje forma pisemna). Zastrzeżenia należy składać w Kancelarii Ogólnej ? pokój 12, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz - do dnia 14.11.2011r., do godz. 15.30 (wpływ drogą pocztową lub dostarczenie osobiste). Zastrzeżenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja rozpatrzy zastrzeżenia do dnia 30.11.2011r. Do końca listopada br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosi Ostateczną listę rankingową wniosków i przekaże ją Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do zatwierdzenia.

Wstępna lista wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania

Arkusz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2012 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania

Protokół z prac Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"
plik do pobrania


ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2012

Informujemy, iż w dniu 5 października 2011 r. zakończył się nabór wniosków na rok 2012 w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność- Rozwój. Na ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września br., do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęły 53 wnioski na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 32.406.725,95 zł. W tej liczbie, 15 wniosków zostało złożonych przez powiaty - na łączną kwotę dofinansowania: 12.923.625,50 zł, a 38 przez gminy (łączna kwota dofinansowania: 19.483.100,45 zł).Na realizację Programu w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2012 planuje się przeznaczyć środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 12.042.000,00 zł.
Złożone wnioski zostaną rozpatrzone i ocenione przez Komisję powołaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Do dnia 31 października br. Wojewoda ogłosi wstępną listę rankingową, do której wnioskodawcy w ciągu 14 dni będą mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia. Do dnia 30 listopada br. zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa, a do 20 grudnia br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdzi ostatecznie listę zakwalifikowanych wniosków.  


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROK 2012

Na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ?Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój" Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2012.

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków na rok 2012 w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
plik do pobrania


POWOŁANIE ORAZ ZATWIERDZENIE REGULAMINU PRACY KOMISJI DS. OCENY WNIOSKÓW

Regulamin pracy Komisji do spraw oceny zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania

Załącznik nr 1 - Arkusz oceny formalnej
plik do pobrania

Załącznik nr 2 - Arkusz oceny merytorycznej
plik do pobrania

Zarządzenie Nr 331/2011 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OGŁOSZENIE WSTĘPNEJ LISTY RANKINGOWEJ WNIOSKÓW (31.10.2011r.)

 

 


ZATWIERDZENIE LISTY ZMIENIONEJ NR 1 ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW (31.05.2012)