Na mocy Ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2008 Nr 216, poz. 1370) uchylonono art. 7 i 8 ustawy o Zasadach prowadzenia polityki rozwoju dotyczące funkcjonowania Stałych Konferencji współpracy. Ustawa zmieniającą weszła w życie w dniu 20.12.2008r. 

 

Obradująca pod przewodnictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Stała Konferencja Współpracy w województwie kujawsko-pomorskim zaopiniowała pozytywnie projekt Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych, stanowiąca integralną część Programu.

Było to drugie posiedzenie Stałej Konferencji Współpracy w województwie kujawsko-pomorskim. Tym razem przewodniczył jej nowo wybrany Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Rafał Bruski. Przedmiotem obrad Konferencji były projekty dokumentów programowych przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które w ostatnim czasie poddane były konsultacjom społecznym.

Uchwała Nr 3/II/2007 Stałej Konferencji Współpracy w województwie kujawsko-pomorskim z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z I posiedzenia Stałej Konferencji Współpracy w województwie kujawsko-pomorskim w dniu 29 sierpnia 2007r.
plik do pobrania

Uchwała Nr 4/II/2007 Stałej Konferencji Współpracy w województwie kujawsko-pomorskim z dnia 19 grudnia 2007r.w sprawie zaopiniowania projektu Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
plik do pobrania

 

W dniu 29 sierpnia 2007 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Współpracy w zakresie prowadzenia polityki rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego powołanej Zarządzeniem nr 290/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2007 roku.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Stałej Konferencji Współpracy Wojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Hoffmann. Wojewoda przedstawił podstawy prawne funkcjonowania Konferencji. Przewodniczący wyraził także nadzieję, iż Konferencja stanie się forum wymiany poglądów dla jak najlepszego wykorzystania funduszy unijnych w naszym regionie. Wojewoda wręczył członkom i zastępcom Stałej Konferencji Współpracy akty nominacji

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, pełniący rolę Zastępcy Przewodniczącego Stałej Konferencji Współpracy przedstawił kluczowe zagadnienia związane ze stanem prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Priorytety programu, w sposób szczegółowy, omówił natomiast Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Michał Korolko.
Konferencja przyjęła dwie uchwały - jedną dotyczącą własnego regulaminu, drugą pozytywnie opiniującą projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Uchwała Nr 1/2007 Stałej Konferencji Współpracy w województwie kujawsko-pomorskim z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Stałej Konferencji Współpracy w województwie kujawsko-pomorskim
plik do pobrania
załącznik do Uchwały Nr1/2007 - Regulamin
plik do pobrania

Uchwała Nr 2/2007 Stałej Konferencji Współpracy w województwie kujawsko-pomorskim z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie zaopiniowania projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
plik do pobrania

 

Realizując postanowienia art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) Wojewoda Kujawsko ? Pomorski w drodze zarządzenia ustanowił Procedurę określającą tryb powoływania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego członków Stałej Konferencji Współpracy.

Stała Konferencja Współpracy stanowić będzie forum wymiany informacji oraz ustalania wspólnego stanowiska w zakresie spraw objętych ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które dotyczą gmin, powiatów i województwa, w szczególności zaś w odniesieniu do strategii rozwoju województwa oraz regionalnych i krajowych programów operacyjnych.
Przyjęte w drodze uchwały stanowiska Konferencji, przekazywane będą Ministrowi Rozwoju Regionalnemu.
Przewodniczącemu Konferencji przysługiwać będzie prawo do powoływania zespołów roboczych. Wypracowane przez nie stanowiska będą przedmiotem głosowania na posiedzeniach plenarnych Konferencji

Konferencji przewodniczyć będzie Wojewoda Kujawsko-Pomorski, funkcję wiceprzewodniczącego obejmie natomiast Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W skład Konferencji wejdą także przedstawiciele gmin i powiatów z terenu województwa, przedstawiciele organizacji biorących udział w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (po stronie samorządowej), przedstawiciele ministrów, których zakres działania obejmuje sprawy będące przedmiotem obrad Konferencji oraz partnerów społecznych i gospodarczych.Zarządzenie Nr 99/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Procedury określającej tryb powoływania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego członków Stałej Konferencji Współpracy
plik do pobrania

Załącznik do zarządzenia nr 99/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2007 r. - Procedura określająca tryb powoływania członków Konferencji na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658)
plik do pobrania

Wniosek o powołanie przedstawiciela powiatu w skład stałej Konferencji współpracy w zakresie spraw objętych ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
plik do pobrania

Wniosek o powołanie przedstawiciela partnera społeczno-gospodarczego w skład stałej Konferencji współpracy w zakresie spraw objętych ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
plik do pobrania

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział i pracę w stalej Konferencji współpracy
plik do pobrania

Zarządzenie Nr 290/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Stałej Konferencji Współpracy w zakresie prowadzenia polityki rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
plik do pobrania

Skład osobowy Stałej Konferencji Współpracy - załącznik do Zarządzenia Nr 290/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2007 r.
plik do pobrania

Regulamin Stałej Konferencji Współpracy w województwie kujawsko-pomorskim - projekt
plik do pobrania