Kierownictwo Wydziału:
Dyrektor – Krzysztof Smoczyk
pokój 111e, XI piętro
tel. (052) 34-97-400
fax (052) 34-97-402
e-mail: ksmoczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl
Informacje na temat wdrażania ZPORR:
Przemysław Wojciechowski
pokój 101b, X piętro
tel. (052) 349 77 36
fax (052) 349 77 42
e-mail: pwojciechowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Struktura i zadania WCFE

Zakończył się nabór wniosków w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój na rok 2013.

Do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 70 wniosków ? 21 z nich dotyczyło dróg powiatowych, a 49 dróg gminnych. Łączna kwota dofinansowania o jaką wystąpili wnioskodawcy wynosi 53 761 245,08 zł. Nie przekraca ona 30% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Złożone wnioski są oceniane przez powołaną w tym celu Komisję.

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój, z dniem 1 września 2012 roku ogłoszony zostaje nabór projektów na rok 2013 w województwie kujawsko-pomorskim.

Na realizację w roku 2013 województwo kujawsko-pomorskie otrzyma 60 210 tys. zł. (w roku 2012: 12 042 tys. zł). Połowa tej kwoty przeznaczona zostanie na zadania dotyczące dróg gminnych, druga połowa zaś dróg powiatowych. Zwiększenie sumy dotacji przeznaczonej na realizację zadań w województwie może przełożyć się na większą liczbę projektów, które po przeprowadzeniu procedury konkursowej otrzymają dofinansowanie.

O wsparcie finansowe zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych będą mogły ubiegać się gminy, miasta na prawach powiatu oraz powiaty. Podobnie jak w obecnie realizowanej edycji programu, pojedyncza gmina oraz miasto na prawach powiatu mogą uzyskać dofinansowanie jednego projektu. W roku 2013 zwiększy się natomiast do dwóch limit wniosków, na które wsparcie będzie mógł uzyskać powiat ziemski. Tak jak dotychczas, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pojedynczego zadania nie będzie mogła przekroczyć 30 % kosztów jego realizacji. Z 1 mln zł do 3 mln zł zwiększy się natomiast maksymalna wysokość wsparcia pojedynczego projektu. Zmiana ta dotyczy projektów złożonych przez wszystkie jednostki.

W ramach naboru na rok 2013 niezmienione pozostają zasady i kryteria oceny wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków i ich oceny znajdą Państwo w ogłoszeniu, które ukaże się 1 września na stronach BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: link

 

Uprzejmie informujemy, iż 25 czerwca 2012 roku wpłynęło saldo końcowe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ? EFRR.
Zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia Rady nr 1260/19999/WE, w terminie trzech lat, o ile nie zostanie to inaczej postanowione w dwustronnych porozumieniach administracyjnych, od wypłacenia przez Komisję Europejską salda końcowego dla danej pomocy, odpowiedzialne władze powinny zachować dla Komisji wszystkie dokumenty poświadczające (albo oryginały albo wersje poświadczone dla zachowania ich zgodności z oryginałami na powszechnie akceptowanych nośnikach danych), dotyczące wydatków i kontroli związanych z daną pomocą.
Jednocześnie, zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR ?Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2013 roku...". Termin ten może zostać przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą / Instytucję Wdrażającą pisemnie przed upływem tego terminu.
Mając na uwadze powyższe informujemy, iż obowiązujący Państwa dotychczas termin umowny przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektów (31 grudnia 2013 roku) zostaje przedłużony do dnia 25 czerwca 2015 r.