29 stycznia 2013 r. została zaakceptowana przez Ministra Rozwoju Regionalnego "Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków na 2013 rok z części 83, poz. 8, 98, 99".

Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków na 2013 rok z części 83, poz. 8, 98, 99 (167 KB)
plik do pobrania

Załącznik 1A - Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa - programy i projekty, o których mowa w pkt 17 lit. a Procedury (998 KB)
plik do pobrania

Załącznik 1B - Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa - finansowanie RPO oraz komponentu regionalnego PO KL (829 KB)
plik do pobrania

Załącznik 1C - Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa - projekty wymienione w pkt 17 lit. c Procedury (926 KB)
plik do pobrania

Załącznik 1D - Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa - MF EOG, NMF i SPPW (891 KB)
plik do pobrania

Załącznik 1E - Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa - projekty, o których mowa w pkt 17 lit. e Procedury (956 KB)
plik do pobrania

Załącznik 2 - Informacja miesięczna/roczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2013 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia (36 KB)
plik do pobrania