Informujemy, iż zgodnie z Harmonogramem realizacji programu zawartym w uchwale ustanawiającej  NPPDL 2008-2011, rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji w roku 2011  powinno nastąpić do dnia 31.03.2011 r.
Po podpisaniu umowy z wykonawcą prosimy o przesłanie na adres Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich tutejszego Urzędu (poczta, faks: 052 3497402) następujących dokumentów, które są niezbędne do przygotowania umowy i jednocześnie stanowić będą załączniki do niej:
1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z wykonawcą wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy z wykonawcą,
2. dokumenty poświadczające zabezpieczenie środków własnych Beneficjenta przeznaczonych na realizację zadania objętego dofinansowaniem (odpis uchwały budżetowej, umowy partnerskie, itp.).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministra Finansów województwo kujawsko-pomorskie  otrzymało kwotę 58 895 000 zł na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011  w roku 2011. Pokrywa ona w całości zobowiązania budżetu państwa dotyczące projektów wybranych do realizacji w  bieżącym roku. W najbliższym czasie dokonany zostanie podział ww. kwoty dotacji pomiędzy jednostki, których wnioski zakwalifikowały się  do dofinansowania, o czym  niezwłocznie Państwa poinformujemy.