Kierownictwo Wydziału:
Dyrektor – Krzysztof Smoczyk
pokój 111e, XI piętro
tel. (052) 34-97-400
fax (052) 34-97-402
e-mail: ksmoczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl
Informacje na temat wdrażania ZPORR:
Przemysław Wojciechowski
pokój 101b, X piętro
tel. (052) 349 77 36
fax (052) 349 77 42
e-mail: pwojciechowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Struktura i zadania WCFE

W związku z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli Informacją o wynikach kontroli stanu realizacji ?Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Wojewoda Kujawsko-Pomorski przypomina o konieczności ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych w toku realizowanych inwestycji drogowych. Dotyczy to w szczególności zwrócenia uwagi na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza w zakresie kontroli jakości wykonanych robót drogowych (zarówno na etapie ich realizacji, jak i odbioru końcowego), na prowadzenie pełnej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej dróg, właściwe planowanie rozwoju sieci drogowej oraz bieżące monitorowanie jej stanu technicznego.
Spełnienie wymogów formalno?prawnych związanych z realizacją inwestycji będzie przedmiotem kontroli prowadzonych przez Urząd.

Dzięki Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych remontowane są stare nawierzchnie, powstają nowe połączenia, zwiększa się płynność ruchu oraz poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego. NIK stwierdziła jednak, że w toku robót drogowych doszło do poważnych zaniedbań inwestorskich, co może grozić ujawnieniem się wad technicznych i koniecznością ponownego wykonania niektórych prac.
W trakcie kontroli inspektorzy NIK wykryli  poważne nieprawidłowości, które mogą grozić koniecznością powtórzenia niektórych prac. Zarządcy dróg nierzetelnie wywiązywali się z obowiązku oceny stanu technicznego sieci drogowej. Nie przeprowadzali wymaganych przepisami badań lub przeprowadzali je w bardzo ograniczonym zakresie. NIK stwierdziła, że jedynie niewiele ponad ? zarządców dróg przeprowadzała obowiązkowe przeglądy prawidłowo, a ich wyniki wykorzystywała przy likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i uwzględniała przy typowaniu najpilniejszych do wykonania zadań.
Zaniedbania w nadzorze znalazły swoje odbicie w towarzyszącej inwestycjom dokumentacji. Ponad połowa skontrolowanych zarządców nie prowadziła tzw. książek dróg lub robiła to nieprawidłowo, dopuszczając do powstania niekompletnej ewidencji. W dokumencie tym, będącym swoistą ?książeczką zdrowia" drogi, odnotowuje się przeglądy techniczne wszystkich obiektów mających wpływ na stan całości konstrukcji i bezpieczeństwo podróżujących. Brak takiej dokumentacji utrudnia wykonywanie bieżących czynności związanych z utrzymaniem drogi i planowaniem remontów.
Nierzetelny nadzór zarządców dróg nad inwestycjami realizowanymi w ramach Programu był podstawową przyczyną niewłaściwej jakości robót wykonanych na drogach lokalnych. Na niską jakość tych prac wskazują nieprawidłowości występujące przy odbiorach końcowych. Niektóre gminy i powiaty miały problem z wyegzekwowaniem od wykonawców usunięcia usterek. Tym trudniej zrozumieć, dlaczego niektórzy inwestorzy przy odbiorach końcowych nie egzekwowali od wykonawców wszystkich wymaganych dokumentów. Siedmiu z 35 skontrolowanych zarządców dróg w ogóle np. nie udokumentowało odbioru tzw. robót ulegających zakryciu (np. spodniej warstwy nawierzchni drogi). Takie działanie może skutkować nie tylko ujawnieniem się w przyszłości wad, ale również koniecznością ponownego płacenia wykonawcy za ich usunięcie.
NIK zwraca również uwagę, że prawie połowa ze skontrolowanych zarządców dróg nie miała opracowanego obowiązkowego planu rozwoju sieci drogowej. Dlatego wyboru odcinków dróg do remontów lub przebudowy dokonywano często na podstawie doraźnych wskazań, bez kompleksowego i systemowego podejścia do problemu.

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące realizacji inwestycji w ramach NPPDL 2008-2011
plik do pobrania

Informacja o wynikach kontroli stanu realizacji "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
plik do pobrania

 

 

Pierwsze umowy o dofinansowanie projektów ramach tegorocznej, trzeciej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, podpisała dzisiaj Wojewoda Ewa Mes.
Na spotkanie zaproszono przedstawicieli 5 gmin i 4 powiatów, których wnioski zostały najwyżej ocenione przez Wojewódzką Komisję do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach NPPDL 2008-2011. Podczas spotkania podpisanych zostało 11 umów o dofinansowanie z budżetu państwa, w tym 5 z gminami oraz 6 z powiatami (w danej edycji programu gminy mogą uzyskać dofinansowanie 1, a powiaty 2 projektów).

Projekty, które realizowane będą w ramach NPPDL 2008-2011 w roku 2011 zostały wybrane przez Komisję w roku 2010. Na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazło się 37 wniosków - 13 z nich dotyczy dróg powiatowych, a 24 dróg gminnych.

Zaakceptowane wnioski przewidują przebudowę, budowę lub remont 142,905 km dróg, w tym 88 108 km dróg powiatowych i 54,798 dróg gminnych. Projekty powiatów dotyczą przebudowy (79,686 km) i remontu dróg (8,422 km), gmin natomiast przebudowy (38,879 km), budowy (10,982 km) i remontu dróg (4,936 km).

Liczba projektów realizowanych w roku 2011 jeszcze się zwiększy. Dotychczasowe oszczędności poprzetargowe pozwalają na dofinansowanie kolejnych 4 projektów gminnych i 2 powiatowych Będzie to możliwe po akceptacji rozszerzonej listy projektów przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 marca 2011 roku, zwiększył plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zatwierdzonych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w roku 2011.
Pisemna informacja o przyznanej dotacji została wysłana do Beneficjentów programu.