Na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ?Narodowy program przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój" Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 roku.

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na rok 2013 w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój

Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu wprowadza nowe zasady współfinansowania projektów. Są one korzystniejsze dla samorządów ? maksymalny poziom dofinansowania pojedynczego zadania ze środków budżetu państwa zwiększony został z 30 proc. do 50 proc. wartości zadania. Rozwiązanie takie umożliwia skorzystanie z programu samorządom o mniejszym potencjale inwestycyjnym.
Konsekwencją powyższej zmiany jest ogłoszenie dodatkowego naboru, podczas którego samorządy będą miały możliwość złożenia aneksów (w zakresie kwot wnioskowanej dotacji
i wkładu własnego oraz ich udziałów w kosztach realizacji zadania) do wniosków, które złożyły w ramach naboru przeprowadzonego we wrześniu br. Dodatkowy nabór umożliwia także zgłoszenie nowych wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2013.
Po zmianie uchwały, zmniejszeniu uległa dostępna pula środków w ramach programu w roku 2013. Dla województwa kujawsko - pomorskiego w przyszłym roku będzie to kwota 30 105 tys. zł (przed zmianą zakładano 60 210 tys. zł).