Informacja dotycząca wdrażania programu PHARE SSG 2002 w województwie kujawsko ? pomorskim

I. Rozwój MSP poprzez poprawę dostępu do obszarów inwestycyjnych w mieście Bydgoszczy
1.Podstawowe informacje
Numer projektu: Pl2002/000-605-06.01
Tytuł: Rozwój MŚP poprzez poprawę dostępu do obszarów inwestycyjnych w mieście Bydgoszczy
Położenia: miasto Bydgoszcz
2. Cel projektu
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta Bydgoszczy poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu drogowego do stref aktywności gospodarczej.
- poprawa dostępności terenów inwestycyjnych (150 ha terenów aktywności gospodarczej),
- ochrona istniejących miejsc pracy(zachowanie 500 miejsc pracy),
- uzyskanie płynności ruchu na kierunku północ - południe i wschód - zachód (5,800 pojazdów/h)
- skrócenie czasu przejazdu przez miasto o około 10 minut,
- podniesienie poziomu wskaźnika ESS z 19.5km/h do 25 km/h
- zmodernizowanie Mostu?Pomorskiego
Program Phare współfinansował modernizację wspólnego odcinka dróg krajowych nr 5 i nr 80 na terenie miasta Bydgoszczy, polegająca na przebudowie Mostu Pomorskiego, Ronda Fordońskiego oraz dróg dojazdowych. Zakres prac obejmował:
? Modernizację i wzmocnienie konstrukcji mostu do nośności 400 kN
? Przebudowa linii tramwajowych (przełożenie linii tramwajowych celem poprawienia bezpieczeństwa ruchu oraz realizacja tzw. wyciszonego torowiska) z siecią trakcyjną w obrębie mostu i ul. Fordońskiej (1.5 km torowiska tramwajowego)
? Przebudowa układu drogowego w ul. Fordońskiej, od ul. Gajowej do ul. Pestalozziego (15.5 tys. m? nawierzchni) wraz z infrastrukturą, sygnalizacją świetlną i budową wodociągu.
3. Ramy instytucjonalne:
Beneficjentem projektu jest Miasto Bydgoszcz. Po zakończeniu realizacji projektu, właścicielem obiektów będzie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
4. Budżet:
Całkowite nakłady =5 094 196,67EUR
Współfinansowanie Phare=3 820 647,50EUR
Współfinansowanie krajowe =1 273 549,17EUR
5. Harmonogram wdrażania
Rozpoczęcie przetargu / zgłaszania propozycji: II kwartał 2003
Rozpoczęcie działalności projektu: IV kwartał 2003
Ukończenie projektu: IV kwartał 2005
6. Działania powiązane z projektem
Wyznaczone cele dla tego projektu są zgodne z celami " Strategii rozwoju Bydgoszczy do 2010 roku?, "Rozwój funkcji metropolitarnych ośrodków stołecznych województwa? i "Rozwój infrastruktury komunikacyjnej i telekomunikacji ?.
Realizacji tych celów, a także podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu, służą zrealizowane w ramach programu Phare 2001 projekty:
"Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim?,
"Budowa południowej obwodnicy Torunia?.
Projekt ?Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim? dotyczy obszaru położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Bydgoszczy (ok. 20 km). Z kierunku północnego (Gdańsk), dojazd do tych terenów możliwy jest drogą nr.5 przez Most Pomorski. W przypadku jego niewystarczających parametrów oraz pogarszającego się stanu technicznego dojazd do tych terenów zostałby wydłużony, a w praktyce uniemożliwiony.
W ramach Phare 2001 zrealizowany został odcinek drogi krajowej nr 10, która łączy się z drogami krajowymi nr 5 i nr 80, ułatwiając włączenie regionu i Bydgoszczy w projektowaną sieć autostrad. W 2001r. Miasto zrealizowało część trasy dojazdowej do Mostu Pomorskiego od strony południowej, stanowiącej odcinki dróg krajowych nr 5 i nr 80 oraz odcinek ul. Toruńska. Ponadto realizacja tego projektu wiązała się z projektem współfinansowanym ze środków Phare 2001, a realizowanym na obszarze miasta i gminy Solec Kujawski.


II. Inkubator Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim

1. Informacje podstawowe
Numer projektu: PL2000/000-605-06.02
Tytuł: Inkubator Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim
Położenie: miasto Solec Kujawski
2. Cel projektu
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej bydgosko- toruńskich obszarów poprzez pobudzanie miejscowej przedsiębiorczości realizowanej poprzez:
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej bydgosko-toruńskich obszarów;
- tworzenie nowych MŚP;
- tworzenie nowych miejsc pracy
Realizując projekt Inkubatora Przedsiębiorczości pokryto dachem obszar o powierzcni 5000 m2 w skład którego wchodzą :
- hala produkcyjna - 4200m2
- biura do wynajęcia - 550m2
- sale szkoleniowe - 250 m2
- parkingi - 2500m2
W ramach projektu wykonano także instalacje wodne, ściekowe, elektryczne, gazowe i centalnego ogrzewania.
3. Ramy instytucjonalne:
Beneficjentem oraz właścicielem projektu jest Miasto i Gmina Solec Kujawski
4. Budżet
Całkowite nakłady =2 666 666,67EUR
Współfinansowanie Phare=2 000 000,00EUR
Współfinansowanie krajowe:=666 666,67EUR
5. Harmonogram wdrażania
Rozpoczęcie przetargu / zgłaszania propozycji: I kwartał 2003
Rozpoczęcie działalności projektu: III kwartał 2003
Ukończenie projektu: III kwartał 2005
6. Działania powiązane z projektem
Realizacja projektu była włączona do rozwoju technicznej infrastruktury w regionie, głównie do realizacji projektów inwestycyjnych dla drogi krajowej nr 5, 10 i autostrady A1. Dzięki temu dostępność transportowa tego obszaru miała poprawić się. Ponadto realizacja tego projektu wiązała się z projektem współfinansowanym z PHARE 2001 SSG "Południowa obwodnica Torunia ? oraz z " Centrum Transferu Technologii w Toruniu?.