URBAN to Inicjatywa Wspólnotowa, stawiająca sobie za cel zapewnienie społecznej i ekonomicznej odnowy miast i dzielnic znajdujących się w kryzysie oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

W ramach Inicjatywy wspierane są działania promujące innowacyjne strategie umożliwiające społeczno-ekonomiczny rozwój obszarów miejskich znajdujących się w kryzysie.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Inicjatywy URBAN będą uzyskiwać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przy podziale środków pomiędzy kraje partycypujące w Inicjatywie uwzględniono liczbę ludności żyjącej w strefach miejskich, stopę bezrobocia notowaną na danym obszarze (w tym bezrobocia długookresowego), poziom wykształcenia, stopień degradacji środowiska oraz problem przestępczości. Niezależnie od wyżej wymienionych kryteriów założono, iż tereny zakwalifikowane do wsparcia muszą odznaczać się spójnością geograficzną (usytuowanie danego obszaru w ramach celu nr 1 lub celu nr 2 bądź poza nimi nie stanowi wyznacznika w przypadku kwalifikowalności danego terenu) oraz powinny być o­ne zamieszkałe przez przynajmniej 20 tys. mieszkańców.

Inicjatywa URBAN wspiera następujące działania:
? integrację ludności lokalnej i polepszenie warunków życia w mieście,
? inicjatywy lokalne dotyczące tworzenia miejsc pracy związanych
ze środowiskiem, kulturą i usługami dla ludności,
? doskonalenie systemów edukacyjnych,
? poprawę efektywności wykorzystania energii.

URBAN został zaprogramowany dla około pięćdziesięciu znajdujących się na terenie Unii Europejskiej obszarów miejskich obecnie przeżywających kryzys. Dla poszczególnych krajów członkowskich wyznaczono maksymalną ilość obszarów do objęcia wsparciem w latach 2000-2006 (dla Niemiec jest to 10 obszarów, dla Wielkiej Brytanii 9, dla Włoch i Hiszpanii 8, Francji 7, Portugalii, Grecji, Holandii oraz Belgii 2; dla pozostałych krajów unijnych z wyjątkiem Luksemburga po jednym obszarze).

Dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Inicjatywy, w regionach zakwalifikowanych do Celu 1 zostało ustalone na poziomie 75% kosztów projektu; obszary Celu 2 i inne mogą liczyć na wsparcie w wysokości 5 % całkowitych kosztów inwestycji. Z ogólnej sumy środków przewidzianych na realizację Inicjatywy URBAN (700 mln euro - 6,7% kwoty przeznaczonej na realizację Inicjatyw Wspólnoty) największą ilość środków otrzymają w bieżącym okresie programowania (2000-2006) Niemcy, Wielka Brytania, Włochy oraz Hiszpania.


Inicjatywa Wspólnotowa URBAN - strona Ministerstwa Gospodarki i Pracy