1. Podręcznik procedur wdrażania ZPORR
wersja z 1 sierpnia 2007r.
dokument do pobrania

Inne załączniki:

Regulamin Prac Panelu Ekspertów

dokument do pobrania

Lista sprawdzająca dla oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Priorytetów 1 i 3 ZPORR (z wyjątkiem Działań 1.6 i 3.4) dla Urzędów Marszałkowskich
dokument do pobrania

Lista sprawdzająca dla oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR (z wyjątkiem Działań 1.6 i 3.4) dla Urzędów Wojewódzkich
dokument do pobrania


2. Podręcznik procedur Instytucji Pośredniczącej dla ZPORR (wersja z 1.04.2008 r.)
dokument do pobrania


3. Wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji Priorytetu 2 ZPORR - wersja z 19 kwietnia 2006 r. UWAGA: Najważniejsze zmiany w dokumencie w stosunku do wersji z dnia 30 września 2005 r. 1) uzupełniono rozdział o pomocy technicznej 2) zmodyfikowano rozdział odnośnie jawności procesu wyboru i realizacji projektów w ramach Priorytetu 2 ZPORR 3) zmieniono załącznik PEFS 4) zmieniono zapisy odnośnie zmian w projektach własnych BK 5) wprowadzono zalecenia dla BK odnośnie informowania Ostatecznych odbiorców oraz odnośnie stosowania Poradnika dla Beneficjentów oraz podręcznika Kwalifikowalność przy weryfikowaniu budżetu projektów.
dokument do pobrania


4. Poradnik dla Beneficjentów Priorytetu 2 ZPORR ?Europejski Fundusz Społeczny w ZPORR ? poradnik dla Ostatecznych Odbiorców (Beneficjentów)? - wersja z 14 czerwca 2006 r.
dokument do pobrania

Opis najważniejszych zmian :

Rozdział 2 ?Procedura wyboru projektów":

Pkt 2.1 ?Formularz wniosku i wymagane załączniki":
- wprowadzenie zapisu dopuszczającego przyjmowanie innych dokumentów określających sytuację finansową Beneficjenta i partnerów,
- wprowadzenie zapisów dotyczących dodatkowych załączników,
- wprowadzenie wyjaśnienia dotyczącego kontrasygnaty księgowego.

Pkt. 2.4 "Zlecanie zadań":
- zmiana zapisu dotyczącego definicji wykonawcy,
- uzupełnienie zapisu dotyczącego wyboru wykonawców zgodnie z ustawą o organizacjach pożytku publicznego,
- wprowadzenie zapisu dotyczącego dokumentowania wydatków,
- wprowadzenie zapisów dotyczących zlecania zadań technicznych na podstawie umów o dzieło czy zlecenie.

Pkt 2.8 "Kwalifikowalność":
- wprowadzenie odniesienia do dokumentów określających kwalifikowalność w projektach zakładających udzielanie pomocy publicznej (str 30),
- wprowadzenie zapisu wskazującego na najpóźniejszy termin złożenia wniosku o płatność w projekcie (str 31).

Pkt 2.9 "Pomoc publiczna" ? wskazanie podstaw udzielania pomocy publicznej w ZPORR oraz właściwych dokumentów dotyczących Działań 2.3 i 2.4 oraz 2.5.

Pkt 3 ?Składanie wniosku?:
- wprowadzenie zmian w części dotyczącej sumy kontrolnej ? zgodnie ze stanowiskiem MF dotyczącym sumy kontrolnej (str 40) oraz w związku z błędami Generatora wymagającymi uzupełnień odręcznych wniosku (str 41) co zostało wcześniej ustalone wytycznymi IZ ZPORR.

Pkt 4 ?Etapy rozpatrywania wniosku?:
- wprowadzenie zapisów wskazujących na postępowanie z wnioskami w sytuacji wykorzystania całej dostępnej alokacji zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR z maja 2006.


W rozdziale 3 ?Realizacja projektu finansowanego z EFS?:

Pkt 1 i 2 uszczegółowienie zapisów dokonane przez Wydział Płatności EFS w zakresie dotyczącym realizacji i postanowień umowy o dofinansowanie projektu.
Pkt 3 ?Monitoring i sprawozdawczość? uaktualnienie zapisów dotyczących sprawozdawczości oraz PEFS,

Wprowadzono nowe rozdziały: 4 ?Kontrola Finansowa? oraz rozdział 5 ?Audyt zewnętrzny"