W dniu 15 stycznia br. Komitet Europejski Rady Ministrów zatwierdził "Procedurę przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej części A i B (część 83 poz. 8) w roku 2008 na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie". Część C rezerwy zostanie określona w osobnej procedurze, przygotowanej przez ministra właściwego ds.rozwoju regionalnego. W związku z dużym zróżnicowaniem kategorii, które mogą być objęte wsparciem finansowym, procedura rezerwy wyodrębnia trzy tryby ubiegania się o środki w ramach następujących części:

  • część A dotyczy zadań związanych z realizacją projektów Phare i Transition Facility. Przyjęta procedura rezerwy na rok 2008 proponuje odejście od stosowanego w latach ubiegłych trybu opiniowania przez Komitet Europejski Rady Ministrów wniosków składanych do tej części. Wynika to między innymi z wyłączenia z rezerwy działań dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz promocji członkowstwa w UE, tj. zadań znajdujących się w obszarze zainteresowania KERM. Wnioski dotyczące przedsięwzięć zakwalifikowanych do części A opiniowane będą przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (PAO), który reprezentuje instytucję odpowiedzialną za realizację programu, w ramach którego finansowane jest dane przedsięwzięcie
  • część B związana jest z finansowaniem Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE, funduszy w ramach działu 3a budżetu UE Programu ogólnego ?Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi? a także rozliczeniem projektów wdrażanych w ramach programu SAPARD oraz Instrumentu Finansowego Schengen. Wnioski przekazywane będą bezpośrednio do Ministra Finansów. W części B nie przewiduje się zapewnień finansowania
  • część C dotyczy przedsięwzięć realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Transeuropejskiej Sieci Transportowej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego a także kontraktów wojewódzkich. Pozostawałaby o­na w gestii Ministra Finansów oraz Ministra Rozwoju Regionalnego. Szczegółowa lista kategorii zadań, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach części C zostanie określona w osobnej procedurze, przygotowanej przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

Rezerwa celowa (część 83, poz. 8 budżetu państwa) na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie
plik do pobrania

Załącznik 1a - współfinansowanie PHARE TF - plik do pobrania
Załącznik 1b - koszty operacyjne PHARE i TF - plik do pobrania
Załącznik 1c - współfinansowanie WPR - plik do pobrania
Załącznik 1d - rozliczenie Schengen - plik do pobrania
Załącznik 1e - pokrycie różnic kursowych - plik do pobrania
Załącznik 1f - zapewnienie dofinansowania Phare i TF - plik do pobrania
Załącznik 1g - projekty działu budżetu 3A - plik do pobrania
Załącznik 1h - rozliczenie Schengen -plik do pobrania

Termin składania wniosków:

  • 10 października 2008r. dla wniosków dotyczących uruchomienia środków na zadania zakwalifikowane do części A,
  • 5 grudnia 2008r. w przypadku wniosków o zapewnienie finansowania zadań w ramach części A,
  • 3 października 2008r. dla wniosków związanych z pokryciem potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE (część B),
  • 17 grudnia 2008r. w przypadku finansowania Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
  • 5 listopada 2008r. dla pozostałych kategorii zadań zaliczonych do części B.