Kierownictwo Wydziału:
Dyrektor – Krzysztof Smoczyk
pokój 111e, XI piętro
tel. (052) 34-97-400
fax (052) 34-97-402
e-mail: ksmoczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl
Informacje na temat wdrażania ZPORR:
Przemysław Wojciechowski
pokój 101b, X piętro
tel. (052) 349 77 36
fax (052) 349 77 42
e-mail: pwojciechowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Struktura i zadania WCFE

W dniach 30 listopada - 2 grudnia br. w Bydgoszczy odbyła się Konferencja pn.  ,,Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO", zorganizowana przez Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich K-PUW.

W Konferencji uczestniczyło ok. 100 przedstawicieli Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji, Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi z całego kraju oraz Instytucji Koordynującej NSRO i Instytucji Certyfikującej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W otwarciu Konferencji wzięli udział:  Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski oraz Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Michał Korolko.

Celem Konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji publicznej zaangażowanymi we wdrażanie regionalnych programów operacyjnych w całej Polsce - m.in. w zakresie aktualnego poziomu certyfikacji wydatków w RPO, wyników audytu Komisji Europejskiej oraz Instytucji Audytowej na systemie realizacji RPO WK-P, windykacji środków europejskich, systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników e-Dok w administracji publicznej.
Dodatkowo uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się ze spotami reklamowymi  w konkursie pn. ,,Fundusze Europejskie w kadrze", który odbywał sie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage.

Prezentacja - Departament Instytucji Certyfikującej MRR 
plik do pobrania (.ppt)
                                                                                konferencja_zdj1konferencja_zdj2                                                                                      

 

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził Ostateczną liste rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Do dofinansowania w ramach Programu w roku 2012 wstępnie zakwalifikowało się 19 zadań (7 powiatowych i 12 gminnych) spośród  51 wniosków, które pozytwnie przeszły ocenę formalną.  

Ostateczna lista rankingowa wniosków została przekazana do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Zgodnie z zapisami Programu powinno to nastapić do dnia 20 grudnia br.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania

Zweryfikowany arkusz oceny merytorycznej po rozpatrzeniu zastrzeżeń wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2012 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania

Protokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" na okoliczność rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej
plik do pobrania

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził Wstępną liste rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój

Ww. lista obejmuje zadania, które realizowane będą w roku 2012. Zgodnie z zapisami Programu, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od jej ogloszenia zgłaszać swoje zastrzeżenia (obowiązuje forma pisemna).

Zastrzeżenia należy składać w Kancelarii Ogólnej ? pokój 12, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz - do dnia 14.11.2011r., do godz. 15.30 (wpływ drogą pocztową lub dostarczenie osobiste). Zastrzeżenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja rozpatrzy zastrzeżenia do dnia 30.11.2011r.

Do końca listopada br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosi Ostateczną listę rankingową wniosków i przekaże ją Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do zatwierdzenia.  

Wstępna lista wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania

Arkusz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2012 w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania

Protokół z prac Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań  w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"
plik do pobrania