Na mocy Ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2008 Nr 216, poz. 1370) zmieniono art. 30 - 30 g Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który dotyczył procedury odwoławczej.
Wojewoda przestał pełnić rolę instytucji właściwej do rozpatrywania protestów w ramach regionalnych programów operacyjnych. Po wyczerpaniu procedury odwoławczej wnioskodawcy uzyskali prawo kierowania skarg do sądu administracyjnego. 

Informacja o  protestach, które wpłynęły do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
(protesty od oceny wniosków w ramach konkursów, które zostały ogłoszone przed dniem wejścia
w życie ustawy zmieniającej - 20.12.2008r.)
   

2008

W roku 2008 wpłynęły 34 protesty,
z tego:
- rozpatrzono pozytywnie:                 17
- rozpatrzono negatywnie:                12
- pozostawiono bez rozpatrzenia:       5

W podziale na działania/poddziałania:
Poddziałanie 5.2.1:  25
Działanie 5.5:             3
Działanie 1.1:             2
Działanie 2.1:             3
Działanie 3.2:             1

Oceny formalnej dotyczyły 33 protesty.
Oceny merytorycznej dotyczył 1 protest.

2009

W roku 2009 wpłynęły 182 protesty,
z tego :
- rozprozpatrzono pozytywnie:          47
- rozpatrzono negatywnie:               118
- pozostawiono bez rozpatrzenia:      17

W podziale na działania/poddziałania:

Poddziałanie 5.2.1:      57
Poddziałanie 5.2.2:    117
Działanie 5.5:                 6
Działanie 1.1:                 2

Oceny formalnej dotyczyło 120 protestów.
Oceny merytorycznej dotyczyło  29 protestów.
Wyczerpania alokacji dotyczyły  33 protesty.

 

Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych z dnia 9 września 2008 r.

pobierz dokument

 

Procedura rozpatrywania protestów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

pobierz dokument