Kierownictwo Wydziału:
Dyrektor – Krzysztof Smoczyk
pokój 111e, XI piętro
tel. (052) 34-97-400
fax (052) 34-97-402
e-mail: ksmoczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl
Informacje na temat wdrażania ZPORR:
Przemysław Wojciechowski
pokój 101b, X piętro
tel. (052) 349 77 36
fax (052) 349 77 42
e-mail: pwojciechowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Struktura i zadania WCFE

Zgodnie z art. 42 ust. 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialmego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji sporządził i przekazał Ministrowi Finansów plan podziału środków z rezerwy celowej na realizację Programu w roku 2011. Na tej podstawie wojewodowie będą mogli wystąpić do Ministra Finansów o uruchomienie środkow z rezerwy celowej w kwotach przewidzianych w ww. planie. Dla województwa kujawsko-pomorskiego kwota ta wynosi 58.895 tys. zł.  

Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Ministra Finansów w sprawie planu podziału środków na realizację NPPDL 2008-2011 w roku 2011
plik do pobrania    

 

W dniu 26 listopada 2010 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził listy projektów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, które otrzymają dofinansowanie w roku 2011.

Listy zaakceptowanie przez MSWiA:

Lista zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2011 roku z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" w województwie kujawsko-pomorskim
Lista A: Drogi powiatowe
plik do pobrania

Lista zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2011 roku z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" w województwie kujawsko-pomorskim
Lista B: Drogi gminne
plik do pobrania

 

Komisja Wojewódzka do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III edycji NPPDL 2008-2011 rozpatrzyła wniesione zastrzeżenia do list rankingowych. Dzisiaj (poniedziałek, 15 listopada) Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski zatwierdził aneksy dla gmin i powiatów, na których znalazło się 13 wniosków powiatowych oraz 24 gminne.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" na okoliczność rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do projektu listy rankingowej - III edycja 2010/2011.pdf
plik do pobrania

Lista A drogi powiatowe
plik do pobrania

Lista B drogi gminne
plik do pobrania

 

Więcej…