Informacja dla Beneficjentów ZPORR

Informujemy, iż zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 11 stycznia 2007 r., kwoty zatrzymane ulokowane przez Beneficjenta na wyodrębnionym rachunku bankowym nie kwalifikują się do refundacji ze środków EFRR, gdyż w świetle zasady nr 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. nie stanowią wydatku faktycznie poniesionego i udokumentowanego. Refundacja kwoty zatrzymanej może nastąpić dopiero wówczas, gdy kwota ta zostanie przekazana wykonawcy.
Ze względu na fakt, iż data upływu okresu gwarancji i wypłaty kwoty zatrzymanej, może przekroczyć końcową datę kwalifikowalności wydatków, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako jedno z rozwiązań, proponuje wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji instytucji finansowej, zgodnie z przepisami art.148 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.). W efekcie Beneficjent opłaca faktury wystawione przez wykonawcę w pełnej wysokości, a kwota podlegająca refundacji naliczana jest od całkowitej kwoty zawartej na fakturze.


Formularze wniosków o płatność

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. Nr 216, poz. 2206)

dokument do pobrania


2. Wniosek beneficjenta o płatność
dokument do pobrania.doc

Instrukcja wypełniania ?Wniosku beneficjenta o płatność" dla projektu finansowanego z EFRR - wersja z 13 grudnia 2006 r. zmiana na str. 7 (akapit ponad pkt 2) dotycząca opisu faktury staje się obowiązująca dla wniosków sporządzanych począwszy od 1 lutego 2007 r.
dokument do pobrania


Instrukcja wypełniania ?Wniosku beneficjenta o płatność" dla projektu finansowanego z EFRR - wersja obowiązująca w przypadku sporządzania wniosku w Generatorze Wniosków Płatniczych - wersja z 24 sierpnia 2007r.
dokument do pobrania

Instrukcja do "Wniosku beneficjenta o płatność" dla projektu finansowanego z EFS (wersja z 12 kwietnia 2006 r.)
dokument do pobrania


3. Wniosek o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu II ZPORR wraz z instrukcją wypełniania oraz wzorem załącznika nr 7 (wersja z 6 lipca 2005 r.)
dokument do pobrania

Wniosek o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 2 ZPORR - wraz z instrukcją wypełniania (wersja z 27 lutego 2006r.)
dokument do pobrania