"Ze wzgledów technicznych strona nie jest modyfikowana. Informacje dotyczące NPPDL, w tym naboru wniosków na rok 2014 dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej K-PUW, w zakładce Komunikacja/Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój."

Kierownictwo Wydziału:
Dyrektor – Krzysztof Smoczyk
pokój 111e, XI piętro
tel. (052) 34-97-400
fax (052) 34-97-402
e-mail: ksmoczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl
Informacje na temat wdrażania ZPORR:
Przemysław Wojciechowski
pokój 101b, X piętro
tel. (052) 349 77 36
fax (052) 349 77 42
e-mail: pwojciechowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Struktura i zadania WCFE

29 stycznia 2013 r. została zaakceptowana przez Ministra Rozwoju Regionalnego "Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków na 2013 rok z części 83, poz. 8, 98, 99".

Więcej…

 

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój.
Tym samym ostatecznie zakończył się etap wyboru projektów, które realizowane będą w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2013. Jednocześnie Minister Administracji i Cyfryzacji sporządził i przekazał Ministrowi Finansów plan podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację programu.
W oparciu o ww. plan, Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes wystąpiła do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa, które umożliwią dofinansowanie projektów w województwie kujawsko-pomorskim.

Na realizacje programu w bieżącym roku województwo otrzyma kwotę ponad 30 mln zł.
W ramach tych środków wsparcie otrzymają 24 projekty ? 10 z nich dotyczy dróg powiatowych, a 14 dróg gminnych. Liczba projektów może się zwiększyć, jeśli w wyniku postępowań przetargowych powstaną oszczędności.

Zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Lista wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu
plik do pobrania  .pdf

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2013 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój.

Zgodnie z procedurą wyboru zadań do dofinansowania, na ostatecznej liście rankingowej uwzględniono wyniki rozpatrzenia zastrzeżeń - zarówno tych, które zostały wniesione do wstępnej listy rankingowej, jak i tych, które dotyczyły wniosków zgłoszonych w naborze uzupełniającym. Zmiany nie dotyczą wniosków, które zostały ocenione najwyżej i na wstępnej uzupełnionej liście rankingowej uplasowały się w grupie wniosków wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania.

Na ostatecznej liście rankingowej znajdują się 73 wnioski na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą ponad 85 937 tys. zł. Dostępna pula środków w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2013 wynosi 30 105 tys. i umożliwia dofinansowanie 10 zadań dotyczących dróg powiatowych i 14 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych ? częściowo).

Rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków i ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej kończy procedurę wyboru projektów na poziomie województwa.

Kolejnym ? ostatnim już etapem wyboru wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2013 roku jest przekazanie do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań. Znajdują się na niej najwyżej ocenione zadania, które zmieściły się w puli środków dostępnych dla województwa. Zgodnie z procedurą Minister zatwierdza listę zakwalifikowanych wniosków do 31 stycznia 2013 roku.

 

Protokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach ?Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój" w roku 2013 na okoliczność rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej
plik do pobrania.pdf

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania.pdf

Zweryfikowany po rozpatrzeniu zastrzeżeń uzupełniony arkusz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania.pdf